Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - II postępowanie - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - II postępowanie
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaZamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Termin składania ofert2019-06-24
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaUsługi
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV64110000-0
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.10.2019.AT
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

BOU.V.272.10.2019.AT                                                                            Opole, dnia 3 lipca 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Z DNIA 18.06.2019r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług pocztowych na rzecz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, polegającym na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek na terenie całego kraju i w obrocie zagranicznym oraz doręczaniu Zamawiającemu zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu, a także zwrot do Zamawiającego przesyłek niedoręczonych odbiorcy po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami nadawczymi.

  1. Kryterium wyboru była cena ofert oraz liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełny etat, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia.
  2. Najwyższą łączną ilość punktów we wskazanych kryteriach, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uzyskał Wykonawca - POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą : ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, oferując wykonanie zamówienia za cenę 1 365 453,00 zł (brutto).
  3. w/wym. postępowaniu złożono 1 ofertę:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium cena

C min.

C =  -----------------  x 90 %

C bad.

1 % = 1 pkt

Wzór obliczenia punktów w kryterium liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełny etat, z ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia

Zo

Z =  ---------  x 10 %

Zmax

1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

P

1

Poczta Polska SA

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

1 123 315,20

C =  -----------------  x 90 = 90,00

1 123 315,20

 

     4

Z =  -----------  x 10 = 10,00

     4

100

Umowa z Wykonawcą została podpisana dnia 27 czerwca 2019 r.

Podpisano:

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

 

 

 

BOU.V.272.10.2019.AT                                                                                                                                                               Opole, dnia 24 czerwca 2019r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 10 czerwca 2019r. pn.:

„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu”, polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek na terenie całego kraju i w obrocie zagranicznym oraz doręczaniu Zamawiającemu zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu, a także zwrot do Zamawiającego przesyłek niedoręczonych odbiorcy po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami nadawczymi,

prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuje że:

  1. na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę: 1 128 450,00 zł brutto, w tym w roku 2019 kwotę: 530 737,60 zł brutto.
  2. do godz. 1100 do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęła 1 oferta:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto zł

LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ W PRZELICZENIU NA PEŁNY ETAT którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia

1

POCZTA POLSKA SA

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

1 123 315,20 zł.

4 osoby

 

                  Ponadto Wykonawca w swojej ofercie potwierdził warunki płatności tj. na podstawie faktur VAT w terminie 21 dni licząc od dnia wystawionej faktury VAT, pod warunkiem że doręczenie faktury, w formie elektronicznej bądź papierowej do siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

 

Podpisano:

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

 

 

 

BOU.V.272.10.2019.AT                                                                                                                                                                                                            Opole, dnia 18 czerwca 2019 r.

 

Wykonawcy którzy zapoznali się ogłoszeniem o zamówieniu

    z dnia 10 czerwca 2019r.

 

Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne pn.: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego”, prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) – II postępowanie.

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje, że w wyniku dokonanej zmiany ogłoszenia o zamówieniu w dniu 17 czerwca 2019 r. nie dokonał poprawienia zapisu pkt.6 lit c) w Załączniku nr 2 do ogłoszenia – formularz oferty.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zmienia wskazany zapis następująco:

Jest:

„Jednocześnie oświadczam/y że:

  1.  
  1. przyjmujemy warunki płatności: na podstawie faktur VAT z terminem płatności 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.”

 

Winno być:

„Jednocześnie oświadczam/y że:

  1.  
  1. przyjmujemy warunki płatności: na podstawie faktur VAT w terminie 21 dni licząc od dnia wystawionej faktury, pod warunkiem, że doręczenie faktury, w formie elektronicznej bądź papierowej do siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.”

 

       Poprawiony załącznik zostanie opublikowany na stronie BIP Zamawiającego.

 

Podpisano:

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

 

BOU.V.272.10.2019.AT                                                                        Opole, dnia 17 czerwca 2019 r.

 

Wykonawcy którzy zapoznali się ogłoszeniem o zamówieniu

z dnia 10 czerwca 2019r.

 

 Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne pn.: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego”, prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) – II postępowanie.

 Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje, że w ww. postępowaniu na w/w usługi społeczne w dniu 13 czerwca 2019 r. wpłynęły zapytania do ogłoszenia o zamówieniu, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

W załączeniu w plikach do pobrania:

1) Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia 17.06.2019,

2)Ogłoszenie o zamówieniu - ZMIANA,

3) Załącznik nr 2 do ogłoszenia – formularz oferty ZMIANA,

4) Załącznik nr 3 do ogłoszenia – oświadczenie z art. 25 a – ZMIANA,

5) Załącznik nr 5 do ogłoszenia – wykaz osób ZMIANA,

6) Załącznik nr 7 do ogłoszenia – wzór umowy ZMIANA.

      W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania do ogłoszenia oraz dokonaną zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający  - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, przedłuża terminy:

·      składania ofert - z dnia 18 czerwca 2019 r. godz.: 10:00 na dzień 24 czerwca 2019 r., godz.: 11:00

·      otwarcia ofert – z dnia 18 czerwca 2019 r. godz.: 10:15 na dzień 24 czerwca 2019 r., godz. 11:15.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i udzielone odpowiedzi na pytania, stanowią integralną część ogłoszenia o zamówieniu i są wiążące dla Wykonawców.

 Poprawione załączniki wraz ze zmienionym ogłoszeniem o zamówieniu zostaną opublikowane na stronie BIP Zamawiającego.

 

Podpisano:

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Tatarzyńska Agnieszka
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka
Opublikował(a): Tatarzyńska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 375

Data wytworzenia: 2019-06-10 14:43:56
Data publikacji: 2019-06-10 14:49:17
Ostatnio aktualizował(a): Tatarzyńska Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2019-07-03 15:25:38

Historia zmian artykułu:
2019-07-03 15:25:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Zawiadomienie o wyborze oferty
2019-06-24 14:30:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Publikacja informacji z otwarcia ofert
2019-06-18 12:51:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Publikacja Załącznika nr 2 - formularza oferty po zmianie z dnia 18.06.2019 r.
2019-06-17 13:32:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zamówieniu, zmiana terminu składania ofert.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.