Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Udostępnianie informacji publicznej - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku oraz w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób określony we wniosku.

Jeżeli nie odnaleźli Państwo na stronach BIP poszukiwanej informacji, prosimy o dostarczenie do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego „wniosku o udostępnienie informacji publicznej”.


Szczegóły w Karcie usługi

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozumiane jest, jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Wprowadzona ustawa ma na celu implementację w polskim porządku prawnym przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE 2013, L 175/1).

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informacja sektora publicznego stanowi wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe, itp.) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a co za tym idzie dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp. 

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

 Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
  bipouw.e-wojewoda.pl
 • udostępniona w serwisie internetowym www.opole.uw.gov.pl
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu:

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego nie przewiduje wprowadzenia urzędowego formularza wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, dlatego każdy wnioskodawca może sporządzić wniosek samodzielnie.

Warunek korzystania z informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W takim przypadku warunkiem ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Zasady odpowiedzialności Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji  będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

 • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,
 • została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano braku takich warunków lub opłat,
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

e-mail:

poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP:  /55s5j1nbiz/SkrytkaESP

Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane,
  w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 7. wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Opolski  Urząd Wojewódzki w Opolu, po rozpatrzeniu wniosku:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania,
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę,
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu o przyjęciu oferty.

 1. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Wniosek może dotyczyć także umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu.   W takim przypadku, po rozpatrzeniu wniosku Urząd:

 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw,
 • informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku,
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty do zawiadomienia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu o przyjęciu oferty.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu nie jest zobowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Opłaty

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.

Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Ograniczenia

Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji sektora publicznego:

 • których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem,
 • powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie,
 • do których prawa autorskie i prawa pokrewne przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane w rozumieniu przepisów ustaw:
  • z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
  • prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
  • prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej,
 • będących w posiadaniu muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych lub archiwów, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż podmioty zobowiązane, a czas trwania tych praw nie wygasł.

Przepisy ustawy nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania, ani przepisów innych ustaw określających zasady, warunki i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 12246

Data wytworzenia: 2014-11-12 15:24:25
Data publikacji: 2014-11-12 15:24:27
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-08-20 12:43:31

Historia zmian artykułu:
2019-08-20 12:43:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2018-08-21 12:10:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2018-06-25 12:54:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2018-06-25 12:52:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2018-01-10 13:40:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2018-01-10 13:37:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2018-01-10 13:33:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2017-12-15 08:15:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2017-12-15 08:10:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2016-11-24 14:04:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, Edycja artykułu
2016-11-24 14:03:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, Edycja artykułu
2016-11-18 15:02:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja wniosku
2016-08-25 07:58:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2016-08-24 13:42:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2016-08-23 13:14:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2016-08-23 13:12:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu
2016-08-23 12:30:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2016-08-23 12:27:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu
2016-08-23 12:22:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2016-08-23 12:18:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2016-08-23 12:15:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie
2016-08-23 12:10:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2016-08-23 12:05:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2016-08-23 12:00:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2016-08-23 11:55:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja artykułu.
2015-09-29 12:27:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.2
2014-11-25 10:40:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.3
2014-11-25 09:53:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.2
2014-11-25 09:50:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1
2014-11-20 20:38:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.2
2014-11-14 11:20:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1
2014-11-14 11:19:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1
2014-11-13 10:20:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.3
2014-11-13 09:35:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1
2014-11-13 09:28:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1
2014-11-13 08:18:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2014-11-13 08:17:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2014-11-13 07:48:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2014-11-12 18:02:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu
2014-11-12 18:00:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2014-11-12 15:41:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2014-11-12 15:33:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2014-11-12 15:32:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2014-11-12 15:31:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2014-11-12 15:28:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2014-11-12 15:27:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.