Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Nazwa oddziału: Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

  • Telefon: 77 4524 358
  • emial:  

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań):

1. Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną kieruje Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

2. Do zadań Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:
    1) kontrolowanie przedsiębiorców w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, a w szczególności:
        a) zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami prawa,
        b) posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
    2) przechowywanie kopii zabezpieczających baz danych w tym w szczególności baz danych ewidencji gruntów i budynków;
    3) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii, wykonywanych przez organy powiatowej i wojewódzkiej administracji geodezyjnej i kartograficznej;
    4) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
    5) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w urzędach realizujących zadania z zakresu: rozgraniczeń nieruchomości, ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
    6) bieżące przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju, z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej, danych ze sprawozdań z wykonania przez starostów obowiązku złożenia we właściwych sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa;
    7) sporządzenie i przekazanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej zestawienia zbiorczego nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własność Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
    8) wyrażanie na wniosek starosty opinii o przygotowaniu gminy do przejęcia jego zadań w zakresie geodezji i kartografii;
    9) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawie  Prawo geodezyjne i kartograficzne, dla których wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego organem I i II instancji;
    10) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących prac geodezyjnych i kartograficznych realizowanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
    11) rozpatrywanie skarg i wniosków na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
    12) wydatkowanie środków budżetowych z zakresu działania Inspekcji w tym udzielanie
i rozliczanie dotacji na prace geodezyjne i kartograficzne oraz prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa;
    13) uzgadnianie opracowanych przez starostów projektów założenia i modernizacji  ewidencji gruntów i budynków;
    14) wydawanie dzienników praktyki zawodowej oraz prowadzenie rejestru wydanych dzienników;
    15) opracowywanie informacji, analiz, ocen i opinii w sprawach dotyczących zakresu działania Inspekcji;
    16) współpraca ze stanowiskiem ds. organizacji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości w sprawach związanych z planowaniem i sprawozdawczością budżetową w zakresie działania Inspekcji;
    17) wnioskowanie do wojewody o powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego i członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
    18) obsługa organizacyjno-techniczna Wspólnej Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej;
    19) obsługa organizacyjno-techniczna Rzecznika Dyscyplinarnego ds. osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
    20) kierowanie wniosków do Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawach dyscyplinarnych;
    21) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawie z dnia 26 marca 1982r.o scalaniu i wymianie gruntów, dla których Wojewoda jest w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego organem I i II instancji;
    22) realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością, wynikających z programu badań statystycznych w zakresie sporządzania sprawozdań z wykonania prac urządzeniowo-rolnych, w tym scaleń i wymian gruntów;
    23) wykonywanie zadań w zakresie przekazywania środków z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, dotyczącej scalania gruntów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, jako  organ nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, przyjmuje skargi i wnioski w sprawach z zakresu geodezji i kartografii codziennie w godzinach pracy po uprzednim ustaleniu terminu i godziny spotkania.”;

Wytworzył(a): Bilińska Agnieszka
Wprowadził(a): Bilińska Agnieszka
Opublikował(a): Bilińska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 5306

Data wytworzenia: 2014-11-13 08:03:01
Data publikacji: 2014-11-13 08:03:10
Ostatnio aktualizował(a): Narolska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 13:47:45

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 13:47:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2019-06-11 07:23:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2018-10-22 10:31:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2018-08-31 09:51:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2018-08-31 09:50:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2018-08-31 09:48:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2018-08-31 09:43:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2018-05-07 11:49:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, zmiana nr
2018-05-07 11:30:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, zmiana numeracji
2018-05-02 08:46:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, zmiana danych osobowych
2017-11-09 13:18:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-11-08 15:01:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-11-08 14:57:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-10-09 08:33:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-09-29 13:26:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v22
2017-05-16 08:17:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v21
2017-05-16 08:17:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v20
2017-05-16 08:15:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v19
2017-05-04 12:39:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v18
2016-11-08 07:53:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v.17
2016-11-08 07:49:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v.16
2016-11-02 09:52:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v.14
2016-11-02 09:50:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v.15
2016-09-30 13:35:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, powrót
2016-09-05 12:27:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v.12
2016-09-05 12:25:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v.11
2016-09-05 12:24:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v. 10
2016-08-25 14:56:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v9
2016-08-25 13:14:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v.8
2016-08-25 13:04:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v.7
2016-08-25 13:03:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v.6
2016-08-25 11:17:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, Sławomir Simiński v.1
2016-03-30 09:16:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bilińska Agnieszka, v.5
2015-10-02 10:15:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bilińska Agnieszka, v.3
2015-08-13 11:52:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bilińska Agnieszka, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.