Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Kierownik

Szymon WIENER

 

tel. 77 4524 715

fax 77 4524 716

e-mail czk(at)opole(.)uw(.)gov(.)pl

Zadania oddziału:

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby
      zarządzania kryzysowego;
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania
      oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6) dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum;
7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
     w tym udział w opracowaniu dokumentacji organizacyjnej stałego dyżuru
     oraz uczestnictwo w treningach i szkoleniach;
8) zapewnienie warunków służących koordynacji działań w razie zdarzeń o charakterze kryzysowym,
     w tym koordynacji prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego,
     ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania systemów i środków łączności w stałej gotowości do pracy;
9) gromadzenie i aktualizowanie baz danych wykorzystywanych na potrzeby zarządzania kryzysowego;
10) współdziałanie z właściwymi komórkami administracji zespolonej i niezespolonej,
       organizacjami pozarządowymi itp. w sytuacjach kryzysowych;
11) monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze województwa;
12) przetwarzanie, sprawdzanie i przekazywanie odpowiednim służbom informacji związanych z zagrożeniami;
13) uruchamianie procedur na wypadek sytuacji kryzysowej;
14) prowadzenia treningów w zakresie prognozowania skażeń wg normy ATP-45B,
       w tym udział w ćwiczeniach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania;
15) obsługa systemu niejawnej poczty internetowej „OPAL";
16) współpraca i wymiana informacji z Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
        w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku
        o systemie powiadamiania ratunkowego oraz rozporządzeń wykonawczych;
17) obsługa kancelaryjno - biurowa „Grupy Wsparcia na wypadek wystąpienia
        lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej na obszarze województwa opolskiego";
18) udział w planowaniu, realizacji i okresowej ocenie wydatków budżetowych
        w zakresie realizowanych zadań w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
19) realizowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej województwa, w szczególności:
   a) opracowywanie, uzgadnianie, wdrażanie oraz bieżąca aktualizacja
         wojewódzkiego planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
   b) dokonywanie i aktualizowanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa,
   c) wykonywanie czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Wojewodę pogotowia
         i alarmu przeciwpowodziowego,
   d) opracowywanie projektu postanowienia Wojewody, uzgadniającego decyzję dyrektora regionalnego zarządu
         gospodarki wodnej nakazującą, zakładowi piętrzącemu wodę, obniżenie piętrzenia wody lub opróżnienia
         zbiorników, bez odszkodowania, w przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania powodziowego,
   e) współpraca z zarządcami wód i urządzeń hydrotechnicznych, a także z organami administracji publicznej
         w sprawach ochrony przeciwpowodziowej,
   f) monitorowanie sytuacji hydrometeorologicznej oraz dokonywanie analiz i prognoz tej sytuacji, we
        współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
        oraz Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,
   g) udział w przeglądach okresowych stanu technicznego budowli piętrzących i przeciwpowodziowych;
20) uruchomienie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;
21) udział przy określaniu sposobu realizacji zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć
        i procedur systemu zarządzania kryzysowego;
22) nadzorowanie funkcjonowania sieci łączności radiowej zarządzania wojewody
        na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz podwyższania gotowości obronnej państwa;
23) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o zgromadzeniach organizowanych
        w trybie uproszczonym;
24) prowadzenie rekonesansów miejsc i obszarów na których może wystąpić, występuje
        lub wystąpiło zdarzenie kryzysowe;
25) przygotowywanie dokumentacji do sporządzania map na potrzeby prowadzenia działań operacyjnych;
26) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez marszałka województwa zadań zleconych
        z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.

Wytworzył(a): Kolisz Lesław
Wprowadził(a): Kolisz Lesław
Opublikował(a): Kolisz Lesław
Liczba wyświetleń: 4793

Data wytworzenia: 2019-06-28 12:42:17
Data publikacji: 2019-06-28 12:42:24
Ostatnio aktualizował(a): Kolisz Lesław
Data ostatniej zmiany: 2019-06-28 12:43:03

Historia zmian artykułu:
2019-06-28 12:43:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kolisz Lesław, aktualizacja
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.