Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej - obejścia uszkodzonej kanalizacji wewnątrz budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wykonanie instalacji kanalizacyjnej - obejścia uszkodzonej kanalizacji wewnątrz budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaZamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert2019-10-10
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.VI.2510.4.2019 SO
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

  1. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:

 

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej - obejścia uszkodzonej kanalizacji

wewnątrz  budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

 

Zapytanie nr  BOU.VI.2510.4.2019 z dnia 02.10.2019 r.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr 11/7-2017/OG-FAMI pt. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO

Nazwa organizacji: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Adres: Piastowska 14, 45-082 Opole

E-mail:

Tel.: 77 4524 125

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Dysponowanie potencjałem technicznym do wykonania zamówienia –

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie: realizacji prac kanalizacyjnych, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert dokonali z należytą starannością co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na realizacji zadań remontu lub budowy sieci kanalizacyjnej o wartości wynoszącej nie mniej niż 25 tys. zł netto każda. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca powinien załączyć wykaz robót budowlanych z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz danych Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 2, który należy przedłożyć wraz z ofertą.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej -obejścia uszkodzonej kanalizacji 

wewnątrz budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 (przedmiar robót)

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z wykonawcą, nie później niż do 30 października br.

Gwarancja na wykonanie robót: minimum 36 miesięcy

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

Cena: 100%

Liczba punktów przyznawana poszczególnym ofertom za spełnienie kryterium:

Cena - będzie liczona wg następującego wzoru:

                                                         Cmin

A = --------------- x 100 pkt

                Cn

A – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,

Cmin – najniższa cena wśród złożonych ofert,

Cn – cena zaproponowana przez oferenta n.

 

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca przy ocenie tego kryterium, wynosi 100 pkt.

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największa łączną ilość punktów w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 1 ) wraz z załącznikami;

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;

3. Oferta musi być czytelna;

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 października 2019 r.

- osobiście w siedzibie zamawiającego: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, pokój 221 – sekretariat Biura Obsługi Urzędu lub

w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: .

5. Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie;

2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;

3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;

4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

5) jeżeli cena oferty przekroczy kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryterium wskazanego w punkcie V.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela:

Sławomir Oczoś, tel. 77 4524 224 , 663021567, e-mail:

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie projektu.

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:

  1. nie zostanie złożona żadna oferta;
  2. procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia, uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu do zawarcia umowy.

4. W przypadku unieważnienia zapytania ofertowego wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

         5. Termin związania ofertą: do 14 dni  od zakończenia terminu składania ofert.

Oferta Wykonawcy powinna zawierać:

  1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Wykaz wykonanych robót – Załącznik nr 2

 

 

O2.10.2019r.                                                                               Sławomir Oczoś

.............................................                                     ..................................................

                (data)                                                            (podpis osoby prowadzącej procedurę,

                                                                           działającej w imieniu zamawiającego)

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Polinstal Sp. z o.o., ul Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Załącznik nr 5.

 

Wytworzył(a): Rosińska-Urban Sylwia
Wprowadził(a): Rosińska-Urban Sylwia
Opublikował(a): Rosińska-Urban Sylwia
Liczba wyświetleń: 474

Data wytworzenia: 2019-10-02 17:02:16
Data publikacji: 2019-10-02 17:02:32
Ostatnio aktualizował(a): Rosińska-Urban Sylwia
Data ostatniej zmiany: 2019-10-11 10:22:00

Historia zmian artykułu:
2019-10-11 10:22:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rosińska-Urban Sylwia, Zakończenie oferty
2019-10-11 10:20:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rosińska-Urban Sylwia, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2019-10-03 08:18:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rosińska-Urban Sylwia, Aktualizacja
2019-10-03 07:50:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rosińska-Urban Sylwia, Aktualizacja
2019-10-03 07:39:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rosińska-Urban Sylwia, aktualizacja
2019-10-03 07:37:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rosińska-Urban Sylwia, Aktualizacja
2019-10-03 07:34:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rosińska-Urban Sylwia, Aktualizacja plików
2019-10-02 17:11:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rosińska-Urban Sylwia, edycja załączników
2019-10-02 17:08:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rosińska-Urban Sylwia, Edycja artykułu.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.