Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Ogłoszenie!

Opole, 01.06.2020 r.


W związku z wprowadzeniem w Rzeczypospolitej Polskiej kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2, Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. załatwianie spraw w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu, w tym:

 • wniesienie odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności  wydanych przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu do Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 • odebranie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu,
 • złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu,
 • uzupełnienie dokumentacji medycznej,
 • usunięcie braków formalnych w odwołaniu,
 • odbiór dokumentów,
 • oraz dokonywanie innych czynności związanych z postępowaniem odwoławczym,

odbywać się będzie po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty z pracownikiem WZdsOoN  tel. 77 45 24 230, e-mail:

Ogólne wytyczne związane z zachowaniem reżimu sanitarnego zasad obsługi i zachowania interesantów na terenie Opolskiego Urzędzie Wojewódzkiego w Opolu oraz Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu są udostępnione na stronie głównej Urzędu https://opole.uw.gov.pl/

 

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu przypomina również, iż rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 pkt-y 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 534) zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r. poz. 2027, ze zm.) odbywa się na posiedzeniach zaocznych  - bez udziału osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego na posiedzeniu składu orzekającego, po uprzednim uznaniu przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego dołączonej do wniosku dokumentacji medycznej za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia bez badania.

O terminach zaocznego rozpatrzenia sprawy będą Państwo informowani pisemnymi zawiadomieniami, telefonicznie lub mailowo.

Prosimy o bezwzględne nieprzybywanie na posiedzenia składów orzekających!

Badania psychologiczne

Każdorazowe skierowanie na badanie psychologiczne wykonywane na potrzeby orzekania o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności dla Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności będzie oceniane pod kątem możliwości przeprowadzenia badania przez psychologa w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

 

Jednocześnie nadal zachęcamy do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu, korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji: telefon: 77 45 24 230, e-mail: , ePUAP /55s5j1nbiz/skrytka lub pocztą tradycyjną.

 

Opole, 18 marca 2020 r.

Polecenie Wojewody Opolskiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam:

przeprowadzanie przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu oraz przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności z terenu województwa opolskiego, postępowań administracyjnych w celu wydania orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień, z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma ono być wydane. Wydawanie takich orzeczeń powinno odbywać się z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia. Polecenie obowiązuje od dnia ogłoszenia do odwołania.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Wojewoda Opolski
Adrian Czubak

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

 

Nazwa

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu

Imię i nazwisko Przewodniczącego

Magdalena Kowalewska

Imię i nazwisko Sekretarza

-

Telefon

adres e-mail

77 45 24 230

 

Zadania zespołu (krótki opis najważniejszych zadań)

 • Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami
 • Sprawowanie - w imieniu Wojewody - bezpośredniego nadzoru nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności poprzez:
 • kontrolę orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • szkolenie członków powiatowych zespołów,
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.
 • Przedstawianie - w imieniu Wojewody - Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji zbiorczych o realizacji zadań własnych i powiatowych zespołów, sporządzonych na podstawie informacji otrzymanych od starostów.
 • Przeprowadzanie określonych badań specjalistycznych u osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności na podstawie skierowań na badanie, wystawione przez powiatowe oraz wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych, w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu zatrudni 
na umowę zlecenie lekarza: internistę, pediatrę, okulistę i laryngologa.
Proponujemy atrakcyjne warunki finansowe, elastyczne godziny pracy,
dostosowane do grafiku lekarzy.
Prosimy o kontakt tel.: 77/45 24 230 i 77/45 24 639

Członkowie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu

Kowalewska Magdalena

Przewodniczący

-

Sekretarz

Antosz Joanna

Pracownik socjalny, doradca zawodowy

Baran Elżbieta

Lek. chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej

Bihun Małgorzata

Lek. med. pediatra

Bury Aniela

Pracownik socjalny

Gawda Iwona

Lek. med. neurolog

Głowacka Elżbieta

Pedagog

Grabowska Daria

Pracownik socjalny, doradca zawodowy

Junkiert-Bojczewska Jolanta

Lek. med. specjalista chorób wewnętrznych

Kowalska Dorota

Doradca zawodowy, pedagog

Małowski Mirosław

Dr nauk med. internista

Medyńska Dominika

Pedagog

Miernik-Grędzińska Karina

Pracownik socjalny, doradca zawodowy

Paks Mariusz

Lek. med. ortopeda, traumatolog

Rejnhardt Iwona

Pracownik socjalny, doradca zawodowy

Rogowska Bogusława

Lek. med. okulista

Sadowska Elżbieta

Lek. med. psychiatra

Sikorska Izabela

Psycholog, doradca zawodowy

Smorąg Agnieszka

Doradca zawodowy, psycholog

Średzka-Burman Barbara

Lek. med. specjalista medycyny ogólnej i pediatra

Woźniak Klaudia

Lek. med. pediatra, neonatolog

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla klientów Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego Rozporządzeniem
informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu, ul. Piastowska 12 reprezentowany przez Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu; adres do korespondencji ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, e-mail: ;
 2. W trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: lub listownie na adres administratora danych z dopiskiem „Do Inspektora ochrony danych”;
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.) w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. b, c i j Rozporządzenia w zw. z art. 6b1 ust. 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od końca roku, w którym zakończono postępowanie prowadzone przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tj. do czasu upływu ustawowego terminu przechowywania akt na postawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67);
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;
 9. Pani/ Pana dane  osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 10. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
reprezentowany przez Przewodniczącego Zespołu

Klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Wytworzył(a): Kowalska Dorota
Wprowadził(a): Kowalska Dorota
Opublikował(a): Kowalska Dorota
Liczba wyświetleń: 15549

Data wytworzenia: 2015-01-30 09:36:59
Data publikacji: 2015-01-30 09:37:07
Ostatnio aktualizował(a): Kowalska Dorota
Data ostatniej zmiany: 2020-06-02 09:57:32

Historia zmian artykułu:
2020-06-02 09:57:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v.24
2020-06-02 09:57:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v.23
2020-06-01 07:27:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v.22
2020-03-23 11:45:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v.21
2020-03-23 11:43:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v.20
2020-03-16 09:41:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v.19
2019-12-11 13:48:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v.18
2019-06-26 09:51:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v.17
2019-06-04 11:16:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v.16
2019-05-08 07:44:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v.15
2019-02-04 11:46:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v.14
2018-10-22 08:01:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v.13
2018-06-05 12:52:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v.12
2018-06-05 12:37:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v.11
2018-05-23 14:11:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v.9
2017-11-20 08:40:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v.9
2017-05-30 10:30:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v.3
2016-11-03 09:49:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v2
2015-01-30 13:09:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v1
2015-01-30 13:08:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v1
2015-01-30 10:07:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v1
2015-01-30 09:55:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, v1
2015-01-30 09:48:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowalska Dorota, Przeniesienie z sekcji "Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności" do sekcji "Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności"

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.