Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Zakup odnowienia licencji bezpieczeństwa i wsparcia technicznego producenta dla urządzeń do ochrony sieci i przechowywania danych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Cz. I - Zakup przedłużenia na rok licencji za dostęp do aktualizacji i wsparcia technicznego na urządzenia FortiGate; Cz. II - Odnowienie roczne gwarancji producenta na sprzęt i oprogramowanie macierzy w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zakup odnowienia licencji bezpieczeństwa i wsparcia technicznego producenta dla urządzeń do ochrony sieci i przechowywania danych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Cz. I - Zakup przedłużenia na rok licencji za dostęp do aktualizacji i wsparcia technicznego na urządzenia FortiGate; Cz. II - Odnowienie roczne gwarancji producenta na sprzęt i oprogramowanie macierzy w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2019-07-10
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaDostawy
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV30233141-1 – Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID); 32420000-3; 50312300-8
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.11.2019.AT
Realizacja częściowaTak
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

 

 

 

 

                                                                                                     

BOU.V.272.11.2019.AT                                                                                                                                               Opole, dnia 22 lipca 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Zakup odnowienia  licencji bezpieczeństwa i wsparcia technicznego producenta dla urządzeń do ochrony sieci i przechowywania danych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Cz. I - Zakup przedłużenia na rok licencji za dostęp do aktualizacji i wsparcia technicznego na urządzenia FortiGate” -

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

             

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 22 lipca 2019 r. dokonał wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę B&B Jacek Baron, ul. Walentego Róździeńskiego 2A, 41-946 Piekary Śląskie jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu za cenę:

netto: 132 978,47 zł

brutto: 163 563,52 zł

 Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

a) Cena –   60 %                                                                                                                              

b) Ilość tokenów mobilnych możliwych do zaoferowania przez Wykonawcę – 40%                        

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość 100 punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W w/wym. postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ------------------  x 60 %

C bad.

1 % = 1 pkt

Ilość tokenów mobilnych możliwych do zaoferowania przez Wykonawcę - 40%

 

20 szt. –  0 pkt.

40 szt. – 40 pkt.

 

 

1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

1

B&B Jacek Baron

ul. Walentego Róździeńskiego 2A

41-946 Piekary Śląskie

 

            163 563,52

C =  ------------------  x 60 % = 60 pkt.

          . 163 563,52

40 szt. – 40 pkt

100 pkt

2

Konsorcjum firm:

Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o.

Ul. Plebańska 3/6

44-100 Gliwice

Nbit Sp. z o.o.

Ul. Chodkiewicza 31

44-100 Gliwice

            163 563,52

C =  ------------------  x 60% = 53,26 pkt.

            184 258,92

40 szt. – 40 pkt

93,26 pkt

3

ADT GROUP Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

            163 563,52

C =  ------------------  x 60 % = 53,26 pkt.

            184 254,00

40 szt. – 40 pkt

93,26 pkt

Podpisano

Dyrektor Generalny 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

 

BOU.V.272.11.2019.AT                                                                                                                                               Opole, dnia 12 lipca 2019 r.

 

Sprostowanie

ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Zakup odnowienia  licencji bezpieczeństwa i wsparcia technicznego producenta dla urządzeń do ochrony sieci i przechowywania danych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Cz. 2. Odnowienie roczne gwarancji producenta na sprzęt i oprogramowanie macierzy w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim” -

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

             

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje, że w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowanym na stronie BIP dnia 12 lipca 2019 r., omyłkowo wpisano w kryterium: okres wsparcia technicznego 40% - 30 lat.

Zgodnie z ofertą Wykonawcy – ADT Group Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa złożoną dnia 11 lipca 2019 r. zaoferowany okres wsparcia technicznego wykonawcy wynosi 12 miesięcy.

Poniżej Zamawiający przedstawia właściwą punktację najkorzystniejszej oferty w określonych w SIWZ kryteriach oceny:

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ------------------  x 60 %

C bad.

1 % = 1 pkt

Ilość punktów do zdobycia w kryterium okres wsparcia technicznego  - 40%

Wykonawcy

na 1 miesiąc –  0 pkt.

na 6 miesięcy – 20 pkt.

na 12 miesięcy – 40 pkt.

 

1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

1

ADT GROUP Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

            55 202,40

C =  ------------------  x 60 % = 60 pkt.

            55 202,40

12 miesięcy – 40 pkt

100 pkt

 

Podpisano

Dyrektor Generalny 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

 

BOU.V.272.11.2019.AT                                                                                                                                               Opole, dnia 12 lipca 2019 r.

 

                                                                                             ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Zakup odnowienia  licencji bezpieczeństwa i wsparcia technicznego producenta dla urządzeń do ochrony sieci i przechowywania danych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Cz. 2. Odnowienie roczne gwarancji producenta na sprzęt i oprogramowanie macierzy w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim” -

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

             

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 11 lipca 2019 r. dokonał wyboru oferty złożonej przez ADT Group Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu za cenę:

netto: 44 880,00 zł

brutto: 55 202,40 z

    Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

a) Cena –   60 %                                                                                                                              

   b) Okres wsparcia technicznego wykonawcy – 40%                                                                       

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość 100 punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W w/wym. postępowaniu została złożona tylko jedna oferta:

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ------------------  x 60 %

C bad.

1 % = 1 pkt

Ilość punktów do zdobycia w kryterium okres wsparcia technicznego  - 40%

Wykonawcy

na 1 miesiąc –  0 pkt.

na 6 miesięcy – 20 pkt.

na 12 miesięcy – 40 pkt.

1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

1

ADT GROUP Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

            55 202,40

C =  ------------------  x 60 % = 60 pkt.

            55 202,40

30 lat – 40 pkt

100 pkt

 

Podpisano

Dyrektor Generalny 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

 

 

BOU.V.272.11.2019.AT                                                                        Opole, dnia 10 lipca 2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym

z dnia 2 lipca 2019 r. pn.:

 

„Zakup odnowienia licencji bezpieczeństwa i wsparcia technicznego producenta dla urządzeń do ochrony sieci i przechowywania danych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Cz. I - Zakup przedłużenia na rok licencji za dostęp do aktualizacji i wsparcia technicznego na urządzenia FortiGate;

Cz. II - Odnowienie roczne gwarancji producenta na sprzęt i oprogramowanie macierzy w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim."

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że w dniu 10 lipca 2019 r. o godz.:10:15 miało miejsce otwarcie ofert zgodnie z terminem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie Cz.1 przeznaczył kwotę 170 000,00 zł brutto, natomiast w zakresie Cz.2 zamówienia -kwotę: 65 000,00 zł brutto.

 

Do upływu wyznaczonego terminu do składania ofert, do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęły 4 oferty w zestawieniu jak poniżej:

  • W zakresie Cz. 1 zamówienia:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty ryczałtowa

brutto zł

 

Ilość tokenów mobilnych możliwa do zaoferowania przez Wykonawcę

 

1

B&B Jacek Baron

ul. Walentego Róździeńskiego 2A

41-946 Piekary Śląskie

 

163 563,52 zł.

40 szt.

2

Konsorcjum firm:

Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o.

Ul. Plebańska 3/6

44-100 Gliwice

Nbit Sp. z o.o.

Ul. Chodkiewicza 31

44-100 Gliwice

184 258,92 zł.

40 szt.

3

ADT Group Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 35,

02-822 Warszawa

184 254,00 zł

 

40 szt.

  • W zakresie Cz. 2 zamówienia:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty ryczałtowa

brutto zł

Zaoferowany okres wsparcia technicznego Wykonawcy

3a

ADT Group Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 35,

02-822 Warszawa

55 202,40 zł

 

12 miesięcy

Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

 

Zamawiający przypomina, że Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT” winni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Podpisano

Dyrektor Generalny 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Parobiec Małgorzata
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata
Opublikował(a): Parobiec Małgorzata
Liczba wyświetleń: 1055

Data wytworzenia: 2019-07-02 15:37:07
Data publikacji: 2019-07-02 15:38:41
Ostatnio aktualizował(a): Parobiec Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2019-07-31 12:14:51

Historia zmian artykułu:
2019-07-31 12:14:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Procedura zakończona.
2019-07-22 15:12:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Publikacja zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. I
2019-07-12 15:36:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 2
2019-07-12 15:04:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2
2019-07-10 15:04:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Informacja z otwarcia ofert

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.