Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Zakup odnowienia licencji bezpieczeństwa, odnowienia wsparcia technicznego na urządzenia i oprogramowania Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Cz. I - Przedłużenie na rok licencji za dostęp do aktualizacji na urządzenia Firewall. Cz. II - Odnowienie wsparcia technicznego producenta na 3 lata na program Vmware /1 serwer/ Cz. III - Odnowienie gwarancji producenta na 1 rok na sprzęt i oprogramowanie na macierz OUW - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zakup odnowienia licencji bezpieczeństwa, odnowienia wsparcia technicznego na urządzenia i oprogramowania Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Cz. I - Przedłużenie na rok licencji za dostęp do aktualizacji na urządzenia Firewall. Cz. II - Odnowienie wsparcia technicznego producenta na 3 lata na program Vmware /1 serwer/ Cz. III - Odnowienie gwarancji producenta na 1 rok na sprzęt i oprogramowanie na macierz OUW
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-07-09
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaDostawy
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttps://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV32420000-3; 50312300-8
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.12.2018
Realizacja częściowaTak
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguBudżet państwa

BOU.V.272.12.2018.AM                               Opole, dnia 16 lipca2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: „Zakupu odnowienia licencji bezpieczeństwa, odnowienia wsparcia technicznego na urządzenia i oprogramowania Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Cz. I  - Przedłużenie na rok licencji za dostęp do aktualizacji na urządzenia Firewall.     

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 16 lipca 2018 r. dokonał wyboru oferty nr 1a złożonej przez Wykonawcę:

ADT Group Sp. z o.o.

ul. Poleczki 36

02-822 Warszawa

jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu za cenę:

netto: 135 737,00 zł

brutto: 166 956,51 zł

 

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

  • cena – 60%
  • zaoferowana ilość tokenów wraz ze wsparciem technicznym producenta – 40%

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty, niepodlegające odrzuceniu:

 

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ------------------  x 60

C bad.

1 % = 1 pkt

Zaoferowana ilość tokenów wraz ze wsparciem technicznym producenta

20 szt. – 0 pkt

40 szt. – 40 pkt

Łączna liczba punktów

1a

ADT Group Sp. z o.o.

ul. Poleczki 36

02-822 Warszawa

    116069,91

C =  ------------------ x 60 = 41,71

    166956,51

40 szt. = 40 pkt

81,71

3

Nbit Sp. z o.o.

ul. Metalowców 13a

41-500 Chorzów

      116069,91

C =  ------------------  x 60 = 60

      116069,91

20 szt. = 0 pkt

60,00

 

            Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn.zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na stronie internetowej www.bip.opole.uw.gov.pl

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

 

BOU.V.272.12.2018.AM                                      Opole, dnia 16 lipca2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: „Zakupu odnowienia licencji bezpieczeństwa, odnowienia wsparcia technicznego na urządzenia i oprogramowania Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Cz. II - Odnowienie wsparcia technicznego producenta na 3 lata na program Vmware    

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 16 lipca 2018 r. dokonał wyboru oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę:

System Data Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu za cenę:

netto: 13 636,00 zł

brutto: 16 772,28 zł

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

  • cena – 60%,
  • zaoferowany okres wsparcia technicznego Wykonawcy - 40%

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty, niepodlegające odrzuceniu:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ------------------  x 60

C bad.

1 % = 1 pkt

Zaoferowany okres wsparcia technicznego Wykonawcy
1 rok – 0 pkt

2 lata – 20 pkt

3 lata – 40 pkt

Łączna liczba punktów

1b

ADT Group Sp. z o.o.

ul. Poleczki 36

02-822 Warszawa

   16 772,28

C =  ------------------ x 60 = 53,49

   18 814,08

3 lata – 40 pkt

93,49

2

System Data Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

    16 772,28

C =  ------------------  x 60 = 60

    16 772,28

3 lata – 40 pkt

100,00

            Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn.zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na stronie internetowej www.bip.opole.uw.gov.pl

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

 

BOU.V.272.12.2018.AM                                                                   Opole, dnia 16 lipca2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: „Zakupu odnowienia licencji bezpieczeństwa, odnowienia wsparcia technicznego na urządzenia i oprogramowania Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Cz. III - Odnowienie gwarancji producenta na 1 rok na sprzęt i oprogramowanie na macierz OUW

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 16 lipca 2018 r. dokonał wyboru Państwa oferty w niniejszym postępowaniu za cenę za cenę:

netto: 46 780,00 zł netto

brutto: 57 539,40 zł brutto

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

  • cena – 60%
  • zaoferowany okres wsparcia technicznego Wykonawcy – 40%

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W w/wym. postępowaniu złożona została tylko Państwa oferta.

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ------------------  x 60

C bad.

1 % = 1 pkt

Zaoferowany okres wsparcia technicznego Wykonawcy
brak wsparcia – 0 pkt

6 miesięcy – 20 pkt

12 miesięcy – 40 pkt

Łączna liczba punktów

1c

ADT Group Sp. z o.o.

ul. Poleczki 36

02-822 Warszawa

   57 539,40

C =  ------------------ x 60 = 60,00

   57 539,40

12 miesięcy – 40 pkt

100

 

            Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt
1 lit. a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn.zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z uwagi na fakt, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedna ofertę.

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na stronie internetowej www.bip.opole.uw.gov.pl

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Izabela Bryja

 

BOU.V.272.12.2018.AM                                                                              Opole, dnia 9 lipca 2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

pn. „Zakup odnowienia licencji bezpieczeństwa, odnowienia wsparcia technicznego na urządzenia i oprogramowania Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Cz. I  - Przedłużenie na rok licencji za dostęp do aktualizacji na urządzenia Firewall.

Cz. II - Odnowienie wsparcia technicznego producenta na 3 lata na program Vmware

Cz. III - Odnowienie gwarancji producenta na 1 rok na sprzęt i oprogramowanie na macierz OUW

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że w dniu 9 lipca 2018 r. o godz. 10:15 miało miejsce otwarcie ofert zgodnie z terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na realizację w/w zamówienia przeznaczył kwotę: 265 000,00 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęły oferty w zestawieniu jak poniżej:

Cz. I – 2 oferty

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto zł

Zaoferowana ilość tokenów - szt.

1a

ADT Group Sp. z o.o.

ul. Poleczki 36

02-822 Warszawa

166 956,51

40

3

Nbit Sp. z o.o.

ul. Metalowców 13a

41-500 Chorzów

116 069,91

20

 

Cz. II – 2 oferty

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto zł

Zaoferowany okres wsparcia

1b

ADT Group Sp. z o.o.

ul. Poleczki 36

02-822 Warszawa

18 814,08

3 lata

2

System Data Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

16 772,28

3 lata

 

Cz. III – 1 oferta

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto zł

Zaoferowany okres wsparcia

1c

ADT Group Sp. z o.o.

ul. Poleczki 36

02-822 Warszawa

57 539,40

12 miesięcy

 

Ponadto Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu, stwierdzającego bezusterkowe wykonanie odbioru robót.

Zamawiający przypomina, że Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT” winni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

 

 

BOU.V.272.12.2018.AM                                                                                                   Opole, dnia 2 lipca 2018 r.  

   

      Wykonawcy

                         którzy pobrali Specyfikację

     Istotnych warunków zamówienia

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 29.06.2018 r. „Zakup odnowienia licencji bezpieczeństwa, odnowienia wsparcia technicznego na urządzenia
i oprogramowania Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego; Cz. I  - Przedłużenie na rok licencji za dostęp do aktualizacji na urządzenia Firewall; Cz. II - Odnowienie wsparcia technicznego producenta na 3 lata na program Vmware /1 serwer/; Cz. III - Odnowienie gwarancji producenta na 1 rok na sprzęt i oprogramowanie na macierz OUW”

 

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, że do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ.

Poniżej zamieszczona zostanie odpowiedź do pytania, które wpłynęło dnia 2 lipca 2018r.

 

  1. Pytanie 1 - dotyczące Cz. III Odnowienie gwarancji producenta na 1 rok na sprzęt i oprogramowanie na macierz OUW

Czy Zamawiający w celu przygotowania rzetelnej oferty udostępni wykonawcom pełną nazwę posiadanej macierzy wraz z numerem seryjnym?

Odpowiedź:

Tak.  Pełna nazwa Macierzy EMC VNX 5300 o nr seryjny CKM00122501721.

 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Izabela Bryja

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Malinowska Agnieszka
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka
Opublikował(a): Malinowska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 913

Data wytworzenia: 2018-06-29 15:00:49
Data publikacji: 2018-06-29 15:16:55
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 11:37:55
Zarchiwizowano: 2020-05-29 11:37:55

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 11:37:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2018-09-06 14:38:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Postępowanie zakończone
2018-07-16 15:34:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Zawiadomienie o wyborze oferty
2018-07-09 14:51:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Publikacja informacji z otwarcia ofert
2018-07-03 09:47:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Publikacja odpowiedzi na pytanie do SIWZ

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.