Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Zakup oraz dostawa mebli na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zakup oraz dostawa mebli na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-06-25
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaDostawy
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttps://www.opole.uw.gov.pl/
NIP organizatora7541116953
CPVCPV 39110000-6; CPV 39130000-2
Numer przetargu i/lub jego pozycja574078-N-2018
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguBudżet państwa

BOU.V.272.9.2018.AM                                                                                                                Opole, dnia 3 lipca 2018 r.                                                                 

 

 

 

Według rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup oraz dostawa mebli na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego”

     

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 2 czerwca 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 15.06.2018 r. pod numerem 574078-N-2018 pn.: Zakup oraz dostawa mebli na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

  • cena,
  • gwarancja,

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

SIGMA Sp. z o.o.

ul. Niemodlińska 87

45-864 Opole

za cenę 58 338,90 zł brutto.

 

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty, niepodlegające odrzuceniu:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ------------------  x 60

C bad.

1 % = 1 pkt

Ilość punktów do zdobycia w kryterium GWARANCJA 40%
 

2 lata = 0 pkt

3 lata = 10 pkt

4 lata = 40 pkt

1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

1

KOMA
R. Kozakiewicz Sp. Jawna
ul. Chorzowska 3 lok. 3
26-600 Radom

 

    58 338,90

C =  ------------------ x 60 = 57,57

    60 798,99

4 lata = 40 pkt

97,57

2

SIGMA Sp. z o.o.

ul. Niemodlińska 87
45-864 Opole

 

     58 338,90

C =  ------------------  x 60 = 60

     58 338,90

4 lata = 40 pkt

100,00

           

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn.zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na stronie internetowej www.bip.opole.uw.gov.pl

 

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Izabela Bryja

 

 

 

BOU.V.272.9.2018.AM                                                                                                            Opole, dnia 25 czerwca 2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

pn. „Zakup oraz dostawa mebli na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 10:15 miało miejsce otwarcie ofert zgodnie z terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na realizację w/w zamówienia przeznaczył kwotę: 84 124,00 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęły 2 oferty w zestawieniu jak poniżej:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto zł

Zaoferowana gwarancja

1

KOMA
R. Kozakiewicz Spółka Jawna
ul. Chorzowska 3 lok. 3
26-600 Radom

60 798,99

4 lata

2

SIGMA Sp. z o.o.

ul. Niemodlińska 87
45-864 Opole

58 338,90

4 lata

Ponadto Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotowej dostawy.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT” winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Malinowska Agnieszka
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka
Opublikował(a): Malinowska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 1326

Data wytworzenia: 2018-06-15 14:04:51
Data publikacji: 2018-06-15 14:07:02
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 11:36:36
Zarchiwizowano: 2020-05-29 11:36:36

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 11:36:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2018-09-06 14:37:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Postępowanie zakończone
2018-07-03 09:41:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-06-25 14:24:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Informacja z otwarcia ofert
2018-06-15 14:08:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Publikacja ogłoszenia

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.