Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Cz. I - Dostawa sprzętu komputerowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca. Cz. II - Dostawa sprzętu komputerowego na bieżące potrzeby Wydziałów i Biur Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Cz. III- Dostawa czytników biometrycznych w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca. Cz. IV- Dostawa czytników dokumentów w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca. Cz. V- Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca. Cz. VI – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Cz. I - Dostawa sprzętu komputerowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca. Cz. II - Dostawa sprzętu komputerowego na bieżące potrzeby Wydziałów i Biur Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Cz. III- Dostawa czytników biometrycznych w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca. Cz. IV- Dostawa czytników dokumentów w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca. Cz. V- Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca. Cz. VI – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-10-10
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaDostawy
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV30121430-6 - Cyfrowe urządzenia powielające; 30213000-5 - Komputery osobiste; 30213100-6 - Komputery przenośne; 30231300-0 - Monitory ekranowe; 30232140-7 - Plotery; 30232150-0 - Drukarki atramentowe; 30233300-4 – Czytnik kart inteligentnych; 30233310-7 – Czytnik odcisków palców; 30237200-1 - Akcesoria komputerowe; 30237410-6 - Myszka komputerowa; 30237460-1 - Klawiatury komputerowe; 48771000-3 – Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.17.2018.AT
Realizacja częściowaTak
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium6 000,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

 

   BOU.V.272.V.17.2018                                                                                                                                                            Opole, dnia 15 listopada 2018 r.

                                                                                       

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

               Cz. VI – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

        Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 14 listopada 2018 r. dokonał wyboru oferty nr 5b złożonej przez Wykonawcę – PROFSERWIS Marek Karcz, ul. Krawiecka 11, 45-024 Opole, jako najkorzystniejszej w niniejszej części postępowania za cenę:

netto: 35 445,00 zł

brutto: 43 597,35 zł

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

a) CENA  –   60 %                                                                                                                 

b) TERMIN GWARANCJI na urządzenie wielofunkcyjne – 20%                                    

c) TERMIN GWARANCJI na drukarkę wielkoformatową – 20%

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty, niepodlegające odrzuceniu:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium

CENA 60 %

C min.

C =  --------------- x 60

C bad.


     1 % = 1 pkt

Ilość punktów do zdobycia w kryterium

 GWARANCJA
na urządzenie wielofunkcyjne


36 m-cy = 0 pkt

48 m-cy = 6 pkt

60 m-cy i więcej = 12 pkt

Ilość punktów do zdobycia w kryterium

 GWARANCJA na drukarkę wielkoformatową

 

12 m-cy = 0 pkt

24 m-ce = 10 pkt

36 m-cy i więcej = 20 pkt

 

 

 

 

Łączna liczba punktów

5b

PROFSERWIS

Marek Karcz

ul. Krawiecka 11

45-024 Opole

 43 597,35

C =---------------- x 60 = 60                         
        43 597,35

 

 

60 miesięcy = 12

 

 

12 miesięcy = 0

 

 

80,00

     

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

BOU.V.272.V.17.2018                                                                                                                                                            Opole, dnia 15 listopada 2018 r.

 

„Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”,

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”
 

Projekt nr 6/8-2017/OG-FAMI pn. „Razem dla integracji”

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Bezpieczna przystań

 

ZAWIADOMIENIE

O ODRZUCENIU OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. Zakup sprzętu komputerowego i biurowego   na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Cz. V - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemcaprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.        

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986) zawiadamia o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu oferty.

 1. Informacja o odrzuceniu oferty.

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje, iż działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, decyzją Komisji Przetargowej z dnia 14 listopada 2018 r. postanowił odrzucić oferty Wykonawców tj. CEDARTEX, C. Kula, D. Żukowski Sp. J, ul. Głogowska 41, 45-315 Opole oraz PROFSERWIS Marek Karcz, ul. Krawiecka 11, 45-024 Opole, ponieważ ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie.

Wykonawca - CEDARTEX, C. Kula, D. Żukowski Sp. J, ul. Głogowska 41, 45-315 Opole w ofercie z dnia 10 października 2018 r. zaoferował urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 wskazując, że urządzenie posiada przedział obsługiwanego papieru w formacie od A3 do A6. Pismem z dnia 23 października 2018 r. Zamawiający w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów i oświadczeń oraz na podstawie art. 87 ust. 1 do złożenia wyjaśnień dotyczących wskazania modeli i marek producentów wszystkich oferowanych urządzeń. Udzielając odpowiedzi w dniu 26 października 2018 r. (data wpływu do OUW: 29.10.2018 r.), Wykonawca nie podał modelu i producenta wszystkich oferowanych urządzeń. Dla oferowanych 3 urządzeń stanowiskowych monochromatycznych Wykonawca ograniczył się do przesłania wydruku Deklaracji Zgodności z normą ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1 dla HP LaserJet Pro MFP M227d, HP LaserJet Pro MFP M227sdn, HP LaserJet Pro MFP M227sdn nie wskazując, który z w/w modeli jest przedmiotem oferty. W odniesieniu do urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3 kolor, Wykonawca podał, że oferowany przez niego model to SHARP MX-6070N. Zamawiający po przeanalizowaniu specyfikacji technicznej zaoferowanego modelu, stwierdził że oferowany model urządzenia wielofunkcyjnego zapewnia format arkuszy (min.-maks.) od A5 do SRA3. W opinii Zamawiającego oferowane urządzenie potwierdza, że jest niezgodne z wymaganiami określonym przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia i jest niezgodne z oświadczeniem Wykonawcy, zawartym w ofercie.

Wykonawca – PROFSERWIS Marek Karcz, ul. Krawiecka 11, 45-024 Opole, w ofercie z dnia 10 października 2018 r. zaoferował urządzenie kolorowe A4 ze wskazaniem, że maksymalna gramatura papieru zamontowanego w kasetach urządzenia to 167 g/m2. Zgodnie z wymaganiami określonym przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający żądał aby maksymalna gramatura papieru ze wszystkich podajników wynosiła od 60 do 200 g/m2.

W opinii Zamawiającego oferowane urządzenie potwierdza, że jest niezgodne z wymaganiami określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

Mając powyższe na uwadze treść złożonych przez Wykonawców ofert jest niezgodna z treścią SIWZ, dlatego Zamawiający postanowił jak na wstępie.

II. Informacja o unieważnieniu postępowania

Z uwagi na fakt, że oferty Wykonawców CEDARTEX C. Kula, D. Żukowski Sp.J, oraz PROFSERWIS Marek Karcz zostały odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ ich treść nie odpowiada treści SIWZ, Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki, decyzją Komisji Przetargowej z dnia 14 listopada 2018 r. - działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie, z uwagi na fakt, że nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzedu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

BOU.V.272.V.17.2018                                                                                                                                                            Opole, dnia 15 listopada 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. Zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Cz. II - Dostawa sprzętu komputerowego na bieżące potrzeby Wydziałów i Biur Opolskiego Urzędu Wojewódzkiegoprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego    .

 

             Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986) zawiadamia o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu oferty.

I. Informacja o odrzuceniu oferty.

                   Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 14 listopada 2018 r. postanowił odrzucić ofertę Wykonawcy – P.U.H OPKOM Sp. z o.o., ul. Kościuszki 22/2, 45-062 Opole, z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie.

                   Zamawiający pismem z dnia 31 października 2018 r., działając na podstawie art. art. 26 ust. 2 ustawy Pzp oraz zgodnie z zapisami § 28 SIWZ, wezwał Wykonawcę do złożenia wymaganych dokumentów, w tym: „wydruku wyniku działania z oprogramowania certyfikacyjnego firmy Microsoft - Windows Hardware Lab Kit, potwierdzony przez Producenta sprzętu (zgodnie z politykami Microsoft dla danej rodziny produktów) lub wydruku ze strony Microsoft WHCL, dla oferowanych modeli komputerów”, celem wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dnia 06.11.2018 r. Wykonawca uzupełnił ofertę, jednakże nie dostarczył wskazanego wyżej dokumentu, tym samym nie potwierdził, że oferowane dostawy spełniają określone wymagania Zamawiającego. W związku z powyższym oferta Wykonawcy została uznana za niezgodną z treścią SIWZ.

II. Informacja o unieważnieniu postępowania

Z uwagi na fakt, że oferta Wykonawcy została złożona jako jedyna w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki, decyzją Komisji Przetargowej z dnia 14 listopada 2018 r., działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, informuje, że postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie, gdyż nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

Dyrekto Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

„Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”,

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”
 

Projekt nr 6/8-2017/OG-FAMI pn. „Razem dla integracji”

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Bezpieczna przystań

 

                                                           

BOU.V.272.V.17.2018                                                                                                                                                            Opole, dnia 9 listopada 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. Zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Cz. I - Dostawa sprzętu komputerowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986) zawiadamia o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu ofert.

 I. Informacja o odrzuceniu ofert

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nr postępowania BOU.V.272.17.2018 odrzucone zostają oferty:

 1. Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:    ALLTECH, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

Odrzucenie oferty Wykonawcy następuje na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający stwierdza, że oferta Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

 1. Zgodnie z §5 pkt 3a umowy /zał. nr 3a do SIWZ/ oraz pkt 16 Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Cz. I /zał. nr 1a do SIWZ/ – Zamawiający określa następujące warunki gwarancji w odniesieniu do komputerów stacjonarnych – „min. 36 miesięcy,  gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta”.

W ofercie Wykonawca na dostarczane komputery deklaruje łącznie 5-letni okres gwarancji, w tym 4 lata gwarancji producenta oraz 1 rok gwarancji Wykonawcy.
W przedłożonej dokumentacji Wykonawca oferuje komputery Dell Vostro 3470, rzeczywiście posiadające jedynie 4-letni okres gwarancji producenta.

 1. Wykonawca nie przedłożył dokumentu w postaci wydruku wyniku działania
  z oprogramowania certyfikacyjnego firmy Microsoft - Windows Hardware Lab Kit, potwierdzony przez Producenta sprzętu (zgodnie z politykami Microsoft dla danej rodziny produktów) lub wydruku ze strony Microsoft WHCL, dla oferowanych modeli komputerów, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone wymagania Zamawiającego.

Zgodnie z powyższym, w obu przypadkach, treść oferty Wykonawcy nie odpowiada  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

2) Oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę:    P.U.H OPKOM Sp. z o.o., ul. Kościuszki 22/2, 45-062 Opole

Odrzucenie oferty następuje na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp, tj. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2, na przedłużenie terminu związania z ofertą.

Uzasadnienie

Zamawiający działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, pismem z dnia 5 listopada 2018 r. (BOU.V.272.17.2018) zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o kolejne 30 dni. Dnia 8 listopada 2018 r. Wykonawca przedłożył odpowiedź na pismo, informując, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania
z ofertą, w związku z czym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

II. Informacja o unieważnieniu postępowania

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki - działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu następuje odrzucenie obu złożonych ofert. Pierwsza – oferta nr 3 - na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, który stanowi: „ jej treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”. Druga natomiast – oferta nr 6 - w związku z art. 89 ust. 1 pkt 7a, tj. „Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2, na przedłużenie terminu związania z ofertą.

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

 

           

„Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”,
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

 

     BOU.V.272.17.2018.AM                                                                                                  Opole, dnia 31 pażdziernika 2018 r.             

                                                                 

                                                                                                                                                                Auto ID Polska S.A.

                                                                                                                                                                ul. Żeleńskiego 103

                                                                                                                                                                 31-353 Kraków

 

                                                                                                          ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

               Cz. III - Dostawa czytników biometrycznych w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.      

 

        Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 31 października 2018 r. dokonał wyboru oferty nr 1 złożonej przez Państwa firmę, w niniejszym postępowaniu za cenę:

netto: 26 950,00 zł

brutto: 33 148,50 zł


Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

a) CENA  –   60 %                   

b) TERMIN GWARANCJI na dostarczony sprzęt – 40%

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W w/wym. części postępowania została złożona tylko Państwa oferta.

 

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium

CENA 60 %

     C min.

C =  --------------- x 60

    C bad.

1 % = 1 pkt

Ilość punktów do zdobycia w kryterium GWARANCJA
na sprzęt 40 %

24 m-cy = 0 pkt

36 m-cy = 20 pkt

48 m-cy i więcej = 40 pkt

      1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

1

Auto ID Polska S.A.

ul. Żeleńskiego 103

31-353 Kraków

            33 148,50
  C = ----------------x 60 = 60      
            33 148,50

24 miesiące = 0

60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na stronie internetowej www.bip.opole.uw.gov.pl

 

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Izabela Bryja

 

            

„Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”,
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji” 

                                          

  BOU.V.272.17.2018.AM                                                                                                  Opole, dnia 31 pażdziernika 2018 r.

 

                                                                                                                                        Auto ID Polska S.A.

                                                                                                                                        ul. Żeleńskiego 103

                                                                                                                                         31-353 Kraków

 

                                                                           ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

               Cz. IV - Dostawa czytników dokumentów w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca             

       
Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 31 października 2018 r. dokonał wyboru oferty złożonej przez Państwa firmę, w niniejszym postępowaniu za cenę:

netto: 31 600,00 zł

brutto: 38 868,00 zł


Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

a) CENA  –   60 %                   

b) TERMIN GWARANCJI na dostarczony sprzęt – 40%

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W w/wym. części postępowania została złożona tylko Państwa oferta.

 

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium

CENA 60 %

  C min.

C =  --------------- x 60

  C bad.

                  1 % = 1 pkt

Ilość punktów do zdobycia w kryterium

 GWARANCJA
na sprzęt 40 %

24 m-cy = 0 pkt

36 m-cy = 20 pkt

48 m-cy i więcej = 40 pkt

               1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

2

Auto ID Polska S.A.

ul. Żeleńskiego 103

            31-353 Kraków

        38 868,00

C = ---------------- x 60 = 60      
        38 868,00

24 miesiące = 0

   60,00

          

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na stronie internetowej www.bip.opole.uw.gov.pl

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Izabela Bryja

 

 

„Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”,
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”
Projekt nr 6/8-2017/OG-FAMI pn. „Razem dla integracji”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 
Bezpieczna przystań

 

BOU.V.272.17.2018.AM                                                               Opole, dnia 10 października 2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Cz. I - Dostawa sprzętu komputerowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.
Cz. II - Dostawa sprzętu komputerowego na bieżące potrzeby Wydziałów i Biur Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Cz. III- Dostawa czytników biometrycznych w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.
Cz. IV- Dostawa czytników dokumentów w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.
Cz. V- Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.
Cz. VI – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że w dniu 10 października 2018 r. o godz. 10:15 miało miejsce otwarcie ofert zgodnie z terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na realizację w/w zamówienia przeznaczył kwotę: 467 299,00 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęły oferty w zestawieniu jak poniżej:

Cz. I – 2 oferty

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty
brutto zł

Okres gwarancji na komputery stacjonarne

Okres gwarancji na notebooki o podwyższonych wymaganiach

Parametry i serwis dla oferowanych komputerów stacjonarnych
1/ procesor - wydajność     obliczeniowa
2/ RAM – pojemność

3

ALLTECH
ul. Spółdzielcza 33
09-407 Płock

228 991,56

60 miesięcy

 

 

48 miesięcy

1/ powyżej 7500 do 8500         /wskazano 8097 pkt./
2/ min. 8 GB

6

P.U.H OPKOM
sp. z o.o.

ul. Kościuszki 22/2
45-062 Opole

304 603,35

60 miesięcy

24 miesiące

1/ powyżej 8500           

2/ min. 8 GB

 

Cz. II – 1 oferta

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty
brutto zł

Okres gwarancji  na notebooki

PARAMETRY I SERWIS
1/ procesor wydajność obliczeniowa
2/ RAM – pojemność
3/ pamięć wbudowana w tablecie
4/ waga drukarki mobilnej

6b

P.U.H OPKOM
sp. z o.o.

ul. Kościuszki 22/2
45-062 Opole

20 823,90

36 miesięcy

1/ - powyżej 4600 do 5000    /notebook 15,6”/
        - powyżej 6000                  /notebook 14”/   
2/ min 8 GB
3/ 32 GB i więcej
4/ poniżej 2,2 kg do 1,5 kg   /wskazano 2,1 kg/

 

 

 

 

 

 

 

Cz. III – 1 oferta

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty
brutto zł

Zaoferowany okres gwarancji

1

Auto ID Polska S.A.
ul. Żeleńskiego 103
31-353 Kraków

33 148,50

24 miesiące


Cz. IV– 1 oferta

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty
brutto zł

Zaoferowany okres gwarancji

2

Auto ID Polska S.A.
ul. Żeleńskiego 103
31-353 Kraków

38 868,00

24 miesiące

 

Cz. V – 2 oferty

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty
brutto zł

Parametry materiałów eksploatacyjnych

1/ Urządzenie wielofunkcyjne A3    laserowe, kolor (toner czarny) 
2/ Urządzenie wielofunkcyjne A4     laserowe, kolor (toner czarny)            

Zaoferowany okres gwarancji

4

CEDARTEX
Cezary Kula Dariusz Żukowski Spółka Jawna
ul. Głogowska 41
45-315 Opole

34 309,62

1/ Wydruk powyżej 16 tys. stron z 1 tonera
2/ Wydruk 9 tys. stron z 1 tonera

60 miesięcy

5a

PROFSERWIS
Marek Karcz
ul. Krawiecka 11
45-024 Opole

44 524,77

1/ Wydruk powyżej 16 tys. stron z 1 tonera
2/ Wydruk powyżej 12 tys. stron z 1 tonera

60 miesięcy

 

Cz. VI – 1 oferta

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty
brutto zł

Okres gwarancji
na urządzenie wielofunkcyjne

Okres gwarancji
na drukarkę wielkoformatową

5b

PROFSERWIS
Marek Karcz
ul. Krawiecka 11
45-024 Opole

43 597,35

60 miesięcy

12 miesięcy

 

Ponadto Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający przypomina, że Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT” winni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

 

„Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”,

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”
 

Projekt nr 6/8-2017/OG-FAMI pn. „Razem dla integracji”

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Bezpieczna przystań

 

BOU.V.272.17.2018.AM                                                                                                               Opole, dnia 4 października 2018r.

 

Wykonawcy,   
którzy pobrali Specyfikację

Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego z dnia 18.09.2018 r. pn.:

Zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Cz. I - Dostawa sprzętu komputerowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.

Cz. II - Dostawa sprzętu komputerowego na bieżące potrzeby Wydziałów i Biur Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Cz. III- Dostawa czytników biometrycznych w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.

Cz. IV- Dostawa czytników dokumentów w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.

Cz. V- Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.

Cz. VI – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że w dniach 28.09.2018 r., 1.10.2018 r., 03.10.2018 r. oraz 4.10.2018 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej:

Pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga dostarczenia przełączników typu KVM o wadze max. 0,4 kg. Z wiedzy jaką posiadamy na rynku istnieje KVM firmy Atel, który spełnia wszystkie wymagania Zmawiającego jednak wg danych producenta ma wagę 0,48kg. Informacje zawarte na stronach internetowych zawierają błędne informacje, które mogą wprowadzać w błąd, ten sam przełącznik KVM wg strony np. www.conrad.pl podaje wagę 0,4 kg, zaś www.x-kom.pl 0,41kg.

W związku z tym zwracamy się z prośba o dopuszczenie wagi przełącznika typu KVM 0,48kg.

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający przychyla się do propozycji Pytającego, dopuszczając przełącznik KVM o wadze max 0,48 kg. Pozostałe wymagania pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści drukarkę atramentową kolorową posiadającą podajnik ręczny na 80 arkuszy oraz wagę 25,9 kg? Dopuszczenie powyższych parametrów pozwoli zaoferować wydajną drukarkę atramentową firmy Epson.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie dopuści oferty na drukarkę atramentową kolorową posiadającą podajnik ręczny na 80 arkuszy oraz wagę 25,9 kg.

Pytanie nr 3.

Zamawiający wyspecyfikował w oddzielnych pozycjach wymagania odnośnie klawiatury
i myszki. Czy mają to być dwa nienależne urządzania pracujące na oddzielnych nanoodbiornikach USB?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu bezprzewodowego klawiatura + myszka, który pracować będzie na 1 nanoodbiorniku USB, co będzie bardziej korzystne dla Zmawiającego gdyż zestaw nie będzie zajmować tylko jedno złącze USB w komputerze.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie dopuści oferty zestawu bezprzewodowego klawiatura + myszka, który pracować będzie na 1 nanoodbiorniku USB.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie typu All in One z możliwością pochylenia ekranu
w zakresie -5° do +30°? Zmiana tego parametru nie wpłynie znacząco na wydajność użytkowania komputera a umożliwi zaoferowanie komputerów All in One szerszej grupy producentów.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dopuści ofertę na komputer All in One z możliwością pochylenia ekranu
w zakresie -5° do +30°. Pozostałe wymagania pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5.

W nawiązaniu do opublikowanych wymagań postępowania, w związku z niejednoznacznym opisem wymaganych dokumentów (OPZ pkt 15) prosimy o wyjaśnienie:

Wymagany – „certyfikat producenta oprogramowania systemu operacyjnego,… …..(wydruk ze strony producenta)”. Z uwagi na fakt zaniechania przez Microsoft od dnia 16 maja 2017 publikowania na swojej stronie internetowej tzw. certyfikatów zgodności sprzętu z systemem operacyjnym, prosimy
o wskazanie sposobu spełnienia przywołanego wymogu specyfikacji.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający przychyla się do uwagi Pytającego i dokona zmiany zapisu:

 „Wymagany certyfikat producenta oprogramowania systemu operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym równoważnym z Windows 10 32bit i 64bit (wydruk ze strony producenta).”

Na

„Wymagany certyfikat producenta oprogramowania systemu operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym równoważnym z Windows 10 32bit i 64bit.

Zamawiający doprecyzowuje, że oczekuje wydruku wyniku działania z oprogramowania certyfikacyjnego firmy Microsoft - Windows Hardware Lab Kit, potwierdzony przez Producenta sprzętu (zgodnie z politykami Microsoft dla danej rodziny produktów) lub wydruku ze strony Microsoft WHCL, dla oferowanego modelu".

Pytanie nr 6.

Dotyczy: Cz. VI. Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dostawa 1 szt. nowej drukarki wielkoformatowej (plotera), o minimalnych parametrach technicznych jak poniżej: Parametr: Maksymalna waga urządzenia 80 kg.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie charakteryzujące się wagą do 85 kg. Zmiana jest niewielka, niemająca wpływu na funkcjonalność sprzętu, a w sposób znaczący podniesie konkurencyjność oferty. Dodatkowo nadmienię iż w zadaniu drugim specyfikacja jest dokładnie taka sama poza wagą urządzenia oraz dyskiem twardym, w celu spełnienia wszystkich paramentów dla trzech sprzętów wnosimy o zwiększenie maksymalnej wagi do 85 kg.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający podtrzymuje wymaganie odnośnie wagi maksymalnej. Maksymalna waga urządzenia to 80kg.

Pytanie nr 7:

Dotyczy: Cz. V Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca. Dostawa 3 szt. nowych urządzeń wielofunkcyjnych stanowiskowych o minimalnych parametrach technicznych jak poniżej:

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń wielofunkcyjnych wyposażonych w RADF (automatyczne skanowanie dwustronne), podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy oraz o wadze poniżej 12 kg. Pragniemy poinformować, że na rynku nie ma dostępnych rozwiązań, które spełniałyby wszystkie wymogi podstawione przez Zamawiającego, łącznie z wymogiem posiadania przez urządzenie RADF oraz pojemnego podajnika wielofunkcyjnego, a nieprzekraczającego wagowo 12 kg. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem:

Czy zamawiający dopuści urządzenie spełniające wszystkie parametry umieszczone w zapytaniu,
a ważące 20 kg?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający podtrzymuje wymóg maksymalnej wagi urządzenia, przy jednoczesnych zmianach wymagań w/w urządzenia:

 1. Wymaganie dostępnej funkcji skanowania dwustronnego zostanie usunięte
 2. Podajnik ręczny: minimum 10 arkuszy.

Pytanie nr 8:

W  części I dotyczącej 3 szt. komputerów  AIO   Zamawiający   wymaga   pochylenia ekranu od -5º do 45º. Czy  Zamawiający   dopuści   komputer  AIO  21,5"  z kątem pochylenia ekranu -5º do 25º-30º.
W  części I dotyczącej przełącznika KVM jest różnica w parametrze obsługiwanej rozdzielczości.
W OPZ jest wymagana rozdzielczość 1920 x 1200, natomiast w formularzu ofertowym 2048 x 1536.

Czy Zamawiający dopuści przełącznik KVM o rozdzielczości 1920 x1200?

Odpowiedź nr 8:

W zakresie wymogu odnośnie pochylenia ekranu – patrz odp. na pytanie nr 4.

W odniesieniu do przełącznika KVM - Zamawiający dopuści przełącznik o rozdzielczości 1920x1200. Jednocześnie Zamawiający dokonuje poprawy niezgodności pomiędzy formularzem ofertowym a Opisem Przedmiotu Zamówienia w Cz. I, w punkcie dotyczącym przełączników KVM, wprowadzając do formularza ofertowego następujące wymagania, jednoznaczne z OPZ:

 1. Minimalna długość kabli – 1,2m
 2. Osiągalna rozdzielczość – 1920x1200
 3. Wymagane porty Video zmiana z DSUB na HDMI.

W efekcie dokonanej zmiany, modyfikacji ulega załącznik nr 2a do SIWZ – formularz ofertowy, który zostanie opublikowany na stronie BIP Zamawiającego.

Pytanie nr 9:

W  części II dotyczącej 2 szt. notebooków Zamawiający wymaga  notebooka z gniazdem USB 3.1 gen. 2. Czy  Zamawiający  dopuści notebooka z czterema gniazdami  USB 3.0 szt. 3 szt. i jedno gniazdo USB 2.0? Pozostałe parametry bez zmian.

Czy  odpowiedzi dotyczące procesorów  i    obsługiwanego sytemu operacyjnego  Windows 10 dotyczą części I i II? Chodzi o zapis dotyczący notebooków  w części  II Procesor pozwalający na pełną współpracę z systemami operacyjnymi z rodziny Windows 8/8.1/10.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający  dopuści ofertę na notebooka z czterema gniazdami USB 3.0 - 3 szt.  i  jedno gniazdo USB 2.0.

Z uwagi na brak dostępności na rynku odpowiednich notebooków, wymaganych w Cz. II postępowania opisanych w pkt 1, wyposażonych jednocześnie w porty VGA i USB 3.1 gen 2, usuwa się wymaganie spełnienia standardu USB 3.1 gen 2 i zastąpienie go standardem USB 3.1 gen 1 (USB 3.0).

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzi dotyczące procesorów i obsługiwanego sytemu operacyjnego  Windows 10  dotyczą   części I  i II. Zapis wymieniony w pytaniu, dotyczący notebooków w części II zostanie zmieniony na:

„Procesor pozwalający na pełną współpracę z systemem operacyjnym Windows 10 Professional”.

W konsekwencji dokonanej zmiany, modyfikacji ulega również odpowiednio: Załącznik nr 1b do SIWZ – OPZ cz. II oraz Załącznik nr 2b do SIWZ – formularz ofertowy Cz. II, które zostają zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego.

Pytanie nr 10:

Czy w Cz. V Zamawiający dopuści urządzenie wielofunkcyjne A3 skanujące do poczty e-mail, serwera FTP, udostępnionego zasobu w komputerze użytkownika SMB, USB HOST, skrzynki dokumentów na dysku twardym urządzenia oraz pamięci przenośnej?

Odpowiedź nr 10:

Urządzenie wielofunkcyjne A3 stanowiące przedmiot zamówienia Cz. V,  winno być zgodne
z zapisami treści SIWZ. Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dodatkowe funkcjonalności.

Pytanie nr 11:

Czy w częściach V i VI dopuszczą Państwo urządzenie wielofunkcyjne A3 skanujące do poczty e-mail, ftp, natomiast skan do URL jest opcją?

Odpowiedź nr 11:

Patrz odp. na pytanie nr 10

Pytanie nr 12:

W części V określiliście Państwo maksymalną wagę urządzenia wielofunkcyjnego stanowiskowego na 12 kg charakteryzującą urządzenia wykonane z komponentów o niskiej jakości, tym samym żywotności. Czy dopuszczą Państwo urządzenie o wadze 19 kg?

Odpowiedź nr 12:

Patrz odp. na pytanie nr 7.

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:
 

 1. W § 28 pkt 3 lit. a) w zakresie Cz. 1 i Cz. 2 przedmiotu zamówienia - „certyfikat producenta oprogramowania systemu operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym równoważnym z Windows 10 32bit
  i 64bit (wydruk ze strony producenta)”

zmienia się na:

„certyfikat producenta oprogramowania systemu operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym równoważnym z Windows 10 32bit i 64bit. Zamawiający doprecyzowuje, że oczekuje wydruku wyniku działania z oprogramowania certyfikacyjnego firmy Microsoft - Windows Hardware Lab Kit, potwierdzony przez Producenta sprzętu (zgodnie z politykami Microsoft dla danej rodziny produktów) lub wydruku ze strony Microsoft WHCL, dla oferowanego modelu”

 1. W Załączniku nr 1e do SIWZ – OPZ „Cz. V – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w celu wyposażenia COC”, w punkcie 3. Dostawa 3 szt. nowych urządzeń wielofunkcyjnych stanowiskowych, w tabeli w zakresie Charakterystyki, parametrów minimalnych:
  • zmienia się zapis: „Podajnik ręczny na 100 arkuszy” na „Podajnik ręczny na minimum 10 arkuszy”
  • usuwa się zapis: „Dostępna funkcja automatycznego skanowania dwustronnego”.
 2. W Załączniku nr 1b do SIWZ – OPZ „Cz. II – Dostawa sprzętu komputerowego na bieżące potrzeby Wydziałów i Biur Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w punkcie 1 - Dostawa 2 komputerów przenośnych oraz w punkcie 2 - Dostawa 1 komputera przenośnego w tabeli w zakresie Charakterystyki, parametrów minimalnych zmienia się zapis: „Procesor pozwalający na pełną współpracę z systemami operacyjnymi z rodziny Windows 8/8.1/10.” na „Procesor pozwalający na pełną współpracę z systemem operacyjnym Windows 10 Professional”.

            W konsekwencji dokonanych zmian, Zamawiający zamieszcza na stronie BIP następujące dokumenty ze zmienioną treścią:

 • SIWZ
 • Załącznik nr 2a do SIWZ – OPZ Cz. I
 • Załącznik nr 1b do SIWZ – OPZ Cz. II
 • Załącznik nr 2b do SIWZ – Formularz ofertowy Cz. II
 • Załącznik nr 1e do SIWZ – OPZ Cz. V
 • Załącznik nr 2e do SIWZ – Formularz ofertowy Cz. V. 

            Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przedłuża terminy:

 • składania ofert - z dnia 8 października 2018 r. godz.: 10:00 na dzień 10 października 2018 r., godz.: 10:00
 • otwarcia ofert – z dnia 8 października 2018 r. godz.: 10:15 na dzień 10 października 2018 r., godz. 10:15.

Zamawiający przypomina, że udzielone odpowiedzi na pytania do SIWZ, jak również dokonane zmiany treści SIWZ, zwłaszcza odnoszące się do Opisu Przedmiotu Zamówienia, są wiążące dla Wykonawców.

 

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

 

 

„Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”,

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

Projekt nr 6/8-2017/OG-FAMI pn. „Razem dla integracji”

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Bezpieczna przystań

 

BOU.V.272.17.2018.AT                                                                                                                                                                                                                                             Opole, dnia 28 września 2018r.

 

                                                                                                                                                                Wykonawcy,

                                                                                                                                                którzy pobrali Specyfikację

                                                                  Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego z dnia 18.09.2018 r. pn.:

Zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Cz. I - Dostawa sprzętu komputerowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.

Cz. II - Dostawa sprzętu komputerowego na bieżące potrzeby Wydziałów i Biur Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Cz. III- Dostawa czytników biometrycznych w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.

Cz. IV- Dostawa czytników dokumentów w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.

Cz. V- Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.

Cz. VI – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że w dniach 19, 20, 24, 25, 27 i 28 września 2018 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej:

 

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź nr 1.

Tak, system operacyjny musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany wcześniej na innym urządzeniu.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź nr 2:

Oprogramowanie systemowe nie musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź nr 3:

Dostarczone oprogramowanie musi spełniać wszystkie wymagania odnośnie legalności oraz być dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności. Jeżeli umowa licencyjna wersji oprogramowania przewiduje potwierdzenie legalności oprogramowania za pomocą certyfikatu COA czy GML to wtedy dostarczenie takiego certyfikatu (naklejki) jest wymagane.

Pytanie nr 4.

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający przewiduje procedurę sprawdzającą legalność oprogramowania, jeżeli uzna że oprogramowanie pochodzi z niewiadomego źródła lub budzi zastrzeżenia co do jego legalności.

Pytanie nr 5.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych produktów komputerowych u Producenta oprogramowania. W przypadku niepomyślnej weryfikacji oprogramowania nie zostanie podpisany protokół odbioru.

Pytanie nr 6.

Pytanie dotyczy parametru maksymalna waga urządzeń 12 kg dla urządzeń 3. Dostawa 3 szt. Nowych urządzeń wielofunkcyjnych stanowiskowych.

Czy Zamawiający dopuści urządzenia charakteryzujące się maksymalną wagą do 20 kg? Zmiana nie ma wpływu na funkcjonalność sprzętu, a w znaczący sposób podniesie konkurencyjność ofert?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający podtrzymuje wymaganie maksymalnej wagi oferowanego urządzenia do 12kg.

Pytanie nr 7:

Pytanie dotyczy parametru podajnika papieru – 2 kasety dla 1. Dostawa 1 szt. nowego urządzenia wielofunkcyjnego kolor, sieciowego A3.

Czy Zamawiający przez parametr „2 kasety umożliwiające włożenie min. 500 arkuszy papieru A3 i A4 osobno do każdej z kaset” rozumie dostarczenie urządzenia z 2 uniwersalnymi kasetami na papier, gdzie każda z kaset będzie obsługiwała format A4 oraz A3?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia, posiadającego 2 uniwersalne kasety na papier, gdzie każda z kaset będzie obsługiwała format A4 oraz A3.

Pytanie nr 8:

Cz. V- Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca. Pytanie dotyczy parametru -możliwość wysłania faksu podczas nawiązanego połączenia głosowego (nawiązanego za pomocą dołączonego aparatu telefonicznego). Dla 1. Dostawa 1 szt. Nowego urządzenia wielofunkcyjnego kolor, sieciowego A3:

Czy zamawiający przez parametr „możliwość wysłania faksu podczas nawiązanego połączenia głosowego (nawiązanego za pomocą dołączonego aparatu telefonicznego)” rozumie funkcję odbierania faksu w momencie prowadzenia rozmowy telefonicznej? Dodam, iż technicznie niemożliwym jest na jednej linii telefonicznej wysyłać faks oraz prowadzić rozmowę. Mając powyższe na uwadze wnoszę o zmianę parametru na: możliwość odbierania faksu podczas nawiązanego połączenia głosowego (nawiązanego za pomocą dołączonego aparatu telefonicznego).

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający przychyla się do propozycji zawartej w pytaniu i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia dla cz. V, stanowiącego Załącznik nr 1e do SIWZ, poprzez zmianę opisu wymagania z:

 „możliwość wysłania faksu podczas nawiązanego połączenia głosowego  (nawiązanego za pomocą dołączonego aparatu telefonicznego” na następujące:

„możliwość odbierania faksu podczas nawiązanego połączenia głosowego (nawiązanego za pomocą dołączonego aparatu telefonicznego)”.

Pytanie nr 9.

Dla części 4 oraz 9 Zamawiający żąda dostarczenia sprzętu , który będzie współpracował z Windowsem 8/8.1/10 – jednocześnie wskazuje że na komputerach ma być zainstalowany oraz licencjonowany Windows 10 Pro. Pragniemy zwrócić uwagę, że obecnie na rynku jest sprzedawany już tylko i wyłącznie system Windows 10 w związku z tym wnosimy o wykreślenie zapisu wsparcia dla Windowsa 8/8.1. Dodatkowo Windows 8/8.1 był wspierany przez producenta procesorów tylko do ich 6 generacji, na ten moment większość komputerów jest już produkowana na 8 generacji procesorów, co dodatkowo uniemożliwia dobranie odpowiedniego rozwiązania pod specyfikację, którą opublikował Zamawiający. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów wspierających tylko i wyłącznie system Windows 10?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający dopuści ofertę komputerów wspieranych przez system operacyjny w wersji  Windows 10 Professional. Z uwagi na trudność, o której wspomniał Pytający, z dostępnością komputerów w pełni wspierających systemy starsze niż Windows 10 Professional, co zostało potwierdzone przez Wykonawcę poprzez weryfikację dostępności na rynku, współpraca ze starszymi systemami operacyjnymi niż Windows 10 Professional nie będzie wymagana.

Pytanie nr 10:

Dla cz. 7 tj. drukarki atramentowej kolorowej Zamawiający wymaga obsługi przez drukarkę obsługi języka druku PCL 5c, PCL 6.Pragniemy poinformować, że na rynku nie ma dostępnych rozwiązań, które spełniałyby wszystkie wymogi podstawione przez Zamawiającego, łącznie z wymogiem obsługi języka druku PCL 5c oraz PCL 6. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drukarki atramentowej kolorowej nie wspierającej obsługi języka druku PCL 5c oraz PCL 6 która będzie spełniania wszystkie pozostałe parametry specyfikacji?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający przychyla się do propozycji Pytającego. Z uwagi na dopuszczalnie niskie znaczenie wymagania obsługi języka PCL w przypadku drukarek atramentowych, Zamawiający dopuści ofertę drukarki atramentowej kolorowej nie wspierającej obsługi języka PCL 5c oraz PCL 6.

Pytanie nr 11:

W części II Zamawiający wymaga notebooka 13,3" - 14,1" z wydzieloną klawiaturą numeryczną. W notebookach o tak małej przekątnej nie ma wydzielonej klawiatury numerycznej .

Czy zamawiający dopuści notebooka „13,3" - 14,1" bez wydzielonej klawiatury numerycznej ?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający dopuści notebooka 13,3” – 14,1” bez wydzielonej klawiatury numerycznej.

Pytanie nr 12:

W części I dotyczącej 3 szt. komputerów  AIO:

Zamawiający wymaga koloru białego obudowy. Czy Zamawiający dopuści komputer AIO spełniający wymagania specyfikacji w kolorze czarnym?

Multimedia - Zamawiający wymaga portu słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

Najczęściej w komputerach AIO jest jeden port słuchawek/ mikrofonu w bocznej części komputera, czy takie rozwiązanie dopuści Zamawiający ?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie dopuści oferty na komputer AIO w kolorze obudowy czarnym. Natomiast oprócz pierwotnie wymaganego koloru białego dopuszczone będą kolory jasnoszary lub srebrny.

Zamawiający zamiast portu słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy dopuści jeden port słuchawek/mikrofonu w bocznej części obudowy komputera.

Pytanie nr 13:

W części II dotyczącej 2 szt. notebooków Zamawiający wymaga notebooka z gniazdem USB 3.1 gen. 2. Czy Zamawiający dopuści notebooka z gniazdem USB 3.1 Type-C, zamiast USB 3.1 gen.2? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający zwraca uwagę, że standard Type-C dotyczy rodzaju gniazdka, natomiast standardy USB 3.1 gen 1 i gen 2 dotyczą szybkości transferu.  Zamawiający podtrzymuje wymóg spełnienia standardu USB 3.1 gen.2.

Pytanie nr 14.

CZĘŚĆ I - „Dostawa sprzętu komputerowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca";

Dostawa w ramach projektu FAMI

1. Dostawa 56 komputerów stacjonarnych o charakterystyce i minimalnych parametrach technicznych

•           Płyta główna - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera wyposażonego z przodu w uniwersalne gniazdo audio (tzw. port combo) oraz z tyłu w port line-out?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera wyposażonego z przodu w uniwersalne gniazdo audio (tzw. port combo) oraz z tyłu w port line-out.

Pytanie nr 15.

CZĘŚĆ I - „Dostawa sprzętu komputerowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca";

Dostawa w ramach projektu FAMI

1. Dostawa 56 komputerów stacjonarnych o charakterystyce i minimalnych parametrach technicznych

•     Napędy i gniazda kart pamięci - czy wystarczy funkcjonalność nagrywania i kopiowania płyt oraz odtwarzania zapewniana przez system Windows?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający dopuszcza jako wystarczającą funkcjonalność nagrywania i kopiowania płyt CD\DVD oraz odtwarzania zapewnianą przez system Windows.

Pytanie nr 16.

CZĘŚĆ I - „Dostawa sprzętu komputerowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca";

Dostawa w ramach projektu FAMI

Dostawa 3 komputerów typu Ali In One, o charakterystyce i minimalnych parametrach technicznych

 • Ekran - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera z ekranem o przekątnej 24", z możliwością pochylenia ekranu w zakresie od -5 0 do 30 ° ?

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający nie dopuści oferty  komputera z ekranem o przekątnej 24", z możliwością pochylenia ekranu w zakresie od -5 0 do 30 °.

Pytanie nr 17.

CZĘŚĆ I - „Dostawa sprzętu komputerowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca";

Dostawa w ramach projektu FAMI

Dostawa 3 komputerów typu Ali In One, o charakterystyce i minimalnych parametrach technicznych:

•    Płyta główna - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera wyposażonego z boku w uniwersalne gniazdo audio (tzw. port combo) oraz z tyłu w port line-out?

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający dopuści ofertę komputera wyposażonego z boku w uniwersalne gniazdo audio (tzw. port combo) oraz z tyłu w port line-out.

Pytanie nr 18.

CZĘŚĆ I - „Dostawa sprzętu komputerowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca";

Dostawa w ramach projektu FAMI

Dostawa 3 komputerów typu All In One, o charakterystyce i minimalnych parametrach technicznych:

 • Procesor - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera wyposażonego w procesor

najnowszej generacji, posiadający gwarancję kompatybilności z Windows 10? Starsze systemy są wspierane przez procesory starszej generacji

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający dopuści ofertę komputera wyposażonego w procesor najnowszej generacji, posiadający gwarancję kompatybilności z Windows 10 Professional. Wsparcie dla starszych systemów operacyjnych nie będzie wymagane.

Pytanie nr 19.

CZĘŚĆ I - „Dostawa sprzętu komputerowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca";

Dostawa w ramach projektu FAMI

Dostawa 3 komputerów typu All In One, o charakterystyce i minimalnych parametrach technicznych:

•      Multimedia - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera wyposażonego z boku w uniwersalne gniazdo audio (tzw. port combo) oraz z tyłu w port line-out?

Odpowiedź nr 19:

Patrz odpowiedź w pkt. 17.

Pytanie nr 20:

W specyfikacji urządzeń A3 KOLOR W CZĘŚCI V zad 1 oraz części VI zadanie 1 w minimalnych wymaganiach jest HDD 320 GB.

Czy możemy zaoferować urządzenie z HDD250? Tak duże dyski jak 320Gb występują dopiero w urządzeniach od 45str min co bardzo podwyższa koszt urządzenia a niej jest to znaczący parametr. DYSK 250gb jest wg nas i tak wystarczający do płynnej pracy.

Odpowiedź nr 20:

Wykonawca podtrzymuje wymóg oferty urządzenia z dyskiem o minimalnej pojemności 320 GB.

Pytanie nr 21.

W części V zadanie nr 3 – dostawa 3 szt. urządzeń mono, w wymaganiach jest wpisana funkcja serwera wydruków.

Urządzenia nie mają twardego dysku co automatycznie wyklucza serwer wydruków.

Prosimy o wykreślenie zapisu – funkcja serwera wydruków

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający podtrzymuje wymaganie posiadania przez urządzenie funkcji serwera wydruku.

 

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) oraz udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

 1. W Załączniku nr 1a do SIWZ – OPZ –  CZĘŚĆ I – „Dostawa sprzętu komputerowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca”:
 • w punkcie 7 - Dostawa jednej nowej drukarki atramentowej kolorowej, w tabeli zmienia się wymaganie parametru odnoszące się do wagi maksymalnej z „16 kg” na „20 kg”,
 • w punkcie 7 - Dostawa jednej nowej drukarki atramentowej kolorowej, w tabeli wykreśla się wymaganie obsługi języka PCL5c i PCL6,
 • w punkcie 4 - Dostawa 3 komputerów typu All In One, w poz. pn.:”Płyta główna/obudowa” zmianie ulegają wymagania na następujące:

„Dopuszczalny kolor obudowy: biały, jasno szary lub srebrny.

Wbudowane porty:

 • Min. 4 porty USB 3.0 wyprowadzonych na zewnątrz komputera:  Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
 • Porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy lub z boku panelu obudowy. Dopuszczalny jest jeden port będący jednocześnie portem mikrofonowym/wejściem liniowym.
 •  Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45”,
 •   w punkcie 4 - Dostawa 3 komputerów typu All In One, w poz. pn.: „Multimedia” zmienia się zapis dotyczący usytuowania portów audio na następujący: „Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przedniej lub na bocznej części panelu obudowy”,
 • w punkcie 1 - Dostawa 56 komputerów stacjonarnych, w poz. tabeli pn.: „Procesor” wykreśla się wymaganie : „Procesor pozwalający na pełną współpracę z systemami operacyjnymi z rodziny Windows 8/8.1/10” a wprowadza się następujące: „Procesor pozwalający na pełną współpracę z systemem operacyjnym Windows10 Professional.”,
 • w punkcie 1 - Dostawa 56 komputerów stacjonarnych, w poz. tabeli pn.: „Płyta główna” zmienia się wymaganie odnoszące się do portów audio, poprzez dopuszczenie zaoferowania komputera wyposażonego z przodu w  uniwersalne gniazdo audio (tzw. port combo) oraz z tyłu w port line-out.

W konsekwencji dokonanej zmiany, modyfikacji ulega również odpowiednio: Załącznik nr 2a do SIWZ – formularz ofertowy cz. I, który zostaje zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego.

 1. W Załączniku nr 1e do SIWZ – OPZ – „Cz. V – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w celu wyposażenia COC”, w punkcie 3- dostawa 3 szt. nowych urządzeń wielofunkcyjnych stanowiskowych, w tabeli zmienia się nazwa elementu zestawu z „urządzenia wielofunkcyjnego atramentowego” na „urządzenie wielofunkcyjne laserowe - kolor”.

W konsekwencji dokonanej zmiany, modyfikacji ulega również odpowiednio: Załącznik nr 2e do SIWZ – formularz ofertowy cz. V, który zostaje zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego.

 1. W Załączniku nr 1f do SIWZ – OPZ – „Cz. VI - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego”:
 • w punkcie 2 -Dostawa 1 szt. nowej drukarki wielkoformatowej (plotera), w charakterystyce parametrów zmianie ulega zapis z: „Urządzenie ma umożliwiać: drukowanie na papierze wielkoformatowym” na następujący:

„Urządzenie ma umożliwiać: drukowanie w kolorze na papierze wielkoformatowym”,

 • dodaje się punkt 3 w następującym brzmieniu:

„3. Dostawa 1 szt. nowej drukarki wielkoformatowej (plotera), o minimalnych parametrach technicznych jak poniżej:

 

Element zestawu

Charakterystyka, parametry minimalne

 Ploter

 • Urządzenie ma umożliwiać: drukowanie w kolorze na papierze wielkoformatowym
 • Wyświetlacz z ekranem dotykowym
 • Technologia wydruku atramentowa.
 • Pamięć:

- RAM (min) 256 MB

 • Minimalna długość drukowania:
 1. Rola: 210 mm
 2. Arkusze: 280 mm
 • Osiągalny przedział grubości nośnika: 0,1mm – 0,5 mm
 • Możliwość wydruków z roli i z arkusza, możliwość wydruku w rozmiarze 914,4mm (36”)
 • Osiągalna długość drukowania 18 m
 • Dostępne szerokości wydruku, bez marginesów co najmniej: A3,Banner (300 mm) A2, B2, A1, A0, 36”
 • Dostępna rozdzielczość wyduku 2400x1200 dpi.
 • Metoda podawania papieru: na wyjściu zintegrowany pojemnik z funkcją układania arkuszy, wymagany pojemnik na nośniki, wymagany automatyczny nóż.
 • Możliwość zarządzania  parametrami urządzenia przez sieć z możliwością przesyłania przez nią informacji o problemach (powiadomienia i alarmy o stanie urządzenia) w tym komunikat o zakończeniu wydruku, braku lub zbliżającym się braku papieru.
 • Funkcja serwera wydruku.
 • Obsługa TCP/IP.
 • Interfejs USB 2.0.
 • Interfejs sieciowy: FastEthernet (100Base-TX, RJ45).
 • Materiały eksploatacyjne: Wymagana obecność w zestawie, oryginalnie zamontowanych fabrycznie materiałów eksploatacyjnych.
 • Maksymalna waga urządzenia 80 kg
 • Stojak w zestawie

 

Ponadto, zmianie ulega numeracja kolejnych punktów Załącznika nr 1f do SIWZ – OPZ cz. VI.

W konsekwencji dokonanych zmian, modyfikacji ulega również odpowiednio: SIWZ, Załącznik nr 2f do SIWZ – formularz ofertowy cz. VI oraz Załącznik nr 3f do SIWZ – wzór umowy cz. VI, które zostają zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz dokonaną w powyższym zakresie zmianą treści SIWZ, Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przedłuża terminy:

 • składania ofert - z dnia 2 października 2018 r. godz.: 10:00 na dzień 8 października 2018 r., godz.: 10:00
 • otwarcia ofert – z dnia 2 października 2018 r. godz.: 10:15 na dzień 8 października 2018 r., godz. 10:15.

Zamawiający przypomina, że udzielone odpowiedzi na pytania do SIWZ, jak również dokonane zmiany treści SIWZ, zwłaszcza odnoszące się do Opisu Przedmiotu Zamówienia, są wiążące dla Wykonawców.

 

Dyrektor Genaralny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Tatarzyńska Agnieszka
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka
Opublikował(a): Tatarzyńska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 1470

Data wytworzenia: 2018-09-18 15:29:56
Data publikacji: 2018-09-18 15:58:28
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 11:39:18
Zarchiwizowano: 2020-05-29 11:39:18

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 11:39:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2018-11-16 10:57:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Zakończenie postępowania.
2018-11-16 10:56:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Publikacja rozstrzygnięcia postępowania w zakresie cz. II, V i VI postępowania.
2018-11-09 14:49:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Zawiadomienie o unieważnieniu
2018-10-31 14:06:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Cz. III i IV
2018-10-10 15:04:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Informacja z otwarcia ofert
2018-10-04 14:33:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Publikacja ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia
2018-10-01 10:33:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Publikacja ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana treści SIWZ z dnia 28.10.2018 r.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.