Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Zapytanie ofertowe dot. Organizacji 7 Szkoleń metodą warsztatową dla cudzoziemców - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapytanie ofertowe dot. Organizacji 7 Szkoleń metodą warsztatową dla cudzoziemców
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaZamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert2019-10-15
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaUsługi
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttps://www.opole.uw.gov.pl/
NIP organizatora7541116953
CPV80500000-9
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.2600.9.2019
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguŚrodki UE, budżet państwa

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia:

Organizacja szkoleń metodą warsztatową dla cudzoziemców:

- 5 szkoleń - indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym,

- 2 szkoleń dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Zamówienie nr BOU.V.2600.9.2019  z dnia 07.10.2019r.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr 6/8-2017/OG-FAMI pt. „Razem dla integracji”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO

Nazwa organizacji: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14,

E-mail: mkaczmarczyk[at]opole[dot]uw[dot]gov[dot]pl">

Tel: 77 45 24 333 kom.  784 950 333

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (opcjonalnie /ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty, należy unikać warunków ograniczających konkurencję)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadają lub zapewnią kadrę (min. 2 osoby) posiadającą wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz kwalifikacje umożliwiające przeprowadzenie doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem bądź innym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje doradcy zawodowego. Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje.                 
 2. Posiadają lub dysponują kadrą (min. 2 osoby) posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie jako Doradca zawodowy - oświadczenie w zakresie doświadczenia zawodowego – do samodzielnego opracowania przez Wykonawcę (Załącznik nr2).
 3. Zamawiający wymaga przedłożenia szczegółowego programu szkoleń wraz z wykazem materiałów i pomocy dydaktycznych, które zostaną przekazane uczestnikom szkolenia – załącznik do samodzielnego opracowania przez Wykonawcę (Załącznik nr 3).

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Przeprowadzenie dla cudzoziemców pięciu szkoleń i indywidualnych spotkań            z doradcą zawodowym. Zakres szkolenia powinien obejmować:
 • Analizę predyspozycji zawodowych,
 • Analizę potrzeb uczestników szkolenia,
 • Indywidualną ocenę zawodową,
 • Przygotowanie indywidualnego planu działania,
 • Ukierunkowanie ścieżki rozwoju,
 • Porady przed rozmową kwalifikacyjną,
 • Negocjowanie warunków pracy,
 • Sposób prowadzenia rozmowy z pracodawcą,
 • Pisanie CV,
 • Metodę autoprezentacji,
 • Zapoznanie z polskim rynkiem pracy.

Ilość szkoleń – 5; łączna ilość przeszkolonych osób łącznie– min. 22 osoby, max. 30 osób

 

 1. Przeprowadzenie dla cudzoziemców dwóch szkoleń dotyczących zakładania                         i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Zakres szkolenia powinien obejmować:

 • Formalne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Podatki i opłaty w firmie,
 • Prawo pracy i BHP,
 • Podstawy marketingu,
 • ZUS – obowiązkowe,
 • Biznes plan –podstawa działania.

Ilość szkoleń – 2; łączna ilość przeszkolonych osób łącznie – min. 9 osób, max. 16 osób

 

Warunki przeprowadzania szkoleń wskazanych w pkt. 1 i 2:

 • grupę cudzoziemców na szkolenia rekrutuje Zamawiający,
 • miejsce szkolenia zapewnia Zamawiający: Uniwersytet Opolski lub Opolski Urząd Wojewódzki,
 • termin przeprowadzenia szkoleń – do 30 listopada 2019r. Szczegółowe terminy do uzgodnienia z Zamawiającym,
 • Wykonawca musi zapewnić uczestnikom szkolenia przerwę kawową (dostępność kawy, herbaty i wody) i poczęstunek (ciasto i ciasteczka),
 • Jedno szkolenie musi obejmować 6 godzin dydaktycznych/dzień - przyjmuje się, że 1 godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom zegarowym;

W ofercie Wykonawca zobowiązany jest wskazać całkowitą cenę (brutto) za realizację usługi objętej zapytaniem ofertowym, tj. łączny koszt organizacji 7 szkoleń metodą warsztatową.

 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

Cena – waga max. 100 pkt.

 

Punkty w kryterium ceny będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/wzorem:

                                                  

                                             najniższa cena

    Liczba punktów  =     ----------------------------------------------- x 100

                                          cena badanej oferty

 

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą łączną ilość punktów w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

 

 

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1 );

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;

3. Oferta musi być czytelna;

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2019 r. do godz. 15.00 .

- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II. (II piętro pok. nr 221)

- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres mkaczmarczyk[at]opole[dot]uw[dot]gov[dot]pl">

5. Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie;

2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;

3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;

4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryterium oceny ofert wskazanym w punkcie V.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela:

 1. Pan Marcin Kaczmarczyk, tel. 77 45 24 331, kom.: 784 950 333,

 e-mail: mkaczmarczyk[at]opole[dot]uw[dot]gov[dot]pl">,

 1. Pani Katarzyna Juszczak, tel. 77 45 24 606,
 2.  kjuszczak[at]opole[dot]uw[dot]gov[dot]pl">

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, związanej ze zwiększeniem zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek)

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie projektu.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:

 1. nie zostanie złożona żadna oferta;
 2. zostanie złożona tylko jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w przypadku jeśli wysłano zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców i nie opublikowano ogłoszenia o zamówieniu;
 3. procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia, uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.

4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu do zawarcia umowy.

5. W przypadku unieważnienia zapytania ofertowego wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

6. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Załączniki zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu:

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Oświadczenie w zakresie doświadczenia zawodowego – do samodzielnego opracowania przez Wykonawcę – zał. nr 2
 3. Szczegółowy programu szkolenia wraz z wykazem materiałów i pomocy dydaktycznych, które zostaną przekazane uczestnikom szkolenia – zał. nr 3.

 

 

 

 

    07 października 2019 r.                                                  Marcin Kaczmarczyk

   .............................................                                .................................................................................

                 (data)                                                           (podpis osoby prowadzącej procedurę,

                     działającej w imieniu zamawiającego)

Wytworzył(a): Łukaszczykiewicz Andrzej
Wprowadził(a): Łukaszczykiewicz Andrzej
Opublikował(a): Łukaszczykiewicz Andrzej
Liczba wyświetleń: 614

Data wytworzenia: 2019-10-07 14:20:21
Data publikacji: 2019-10-07 14:25:01
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-10-17 13:54:13

Historia zmian artykułu:
2019-10-17 13:54:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.