Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Zarządzenia Wojewody 1 - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

 

 

Zarządzenia Wojewody do nr 159/2014 znajdują się pod adresem http://archiwumbipouw.e-wojewoda.pl/zarzadzenia-wojewody

Numer zarządzeniaZ dnia (data zarządzenia)Data publikacjiOstatnie zmianyOpisZałączniki
33/192019-03-252019-04-24
10:28
Wiesiołek Joanna
2019-04-24
10:28
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu ustnego ograniczonego
34/192019-03-252019-04-24
10:30
Wiesiołek Joanna
2019-04-24
10:30
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
35/192019-03-252019-04-24
10:31
Wiesiołek Joanna
2019-04-24
10:31
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
7/192019-03-062019-03-20
11:41
Wiesiołek Joanna
2019-04-24
10:39
Wiesiołek Joanna
 w sprawie powołania Wojewódzkiej komisji oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych"
36/192019-03-252019-04-24
10:42
Wiesiołek Joanna
2019-04-24
10:46
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
37/192019-03-252019-04-24
10:48
Wiesiołek Joanna
2019-04-24
10:48
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie nr 38/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
38/192019-03-252019-04-24
11:01
Wiesiołek Joanna
2019-04-24
11:01
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
39/192019-03-252019-04-24
11:27
Wiesiołek Joanna
2019-04-24
11:27
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa
40/192019-03-252019-04-24
11:30
Wiesiołek Joanna
2019-04-24
11:30
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Opole
41/192019-03-252019-04-24
11:33
Wiesiołek Joanna
2019-04-24
11:36
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa
42/192019-03-252019-05-07
10:23
Wiesiołek Joanna
2019-05-07
10:23
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nysa
43/192019-03-252019-05-07
10:28
Wiesiołek Joanna
2019-05-07
10:28
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa
44/192019-03-192019-05-07
10:37
Wiesiołek Joanna
2019-05-07
10:37
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Opolskiej Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych
45/192019-04-052019-05-07
10:39
Wiesiołek Joanna
2019-05-07
10:39
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta
46/192019-04-102019-05-07
11:58
Wiesiołek Joanna
2019-05-07
11:58
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w województwie opolskim w 2019 r.
47/192019-04-112019-05-07
11:59
Wiesiołek Joanna
2019-05-07
11:59
Wiesiołek Joanna
zmieniające Zarządzenie nr 7/17 Wojewody Opolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji sprawdzającej kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców, szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi
48/192019-04-162019-05-07
12:04
Wiesiołek Joanna
2019-05-07
12:04
Wiesiołek Joanna
w sprawie zakresów czynności wydziałów Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju
49/192019-04-162019-05-07
12:19
Wiesiołek Joanna
2019-05-07
12:19
Wiesiołek Joanna
w sprawie ustalenia Regulaminu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny
50/192019-04-162019-05-07
12:21
Wiesiołek Joanna
2019-05-07
12:21
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
51/192019-04-182019-05-07
12:33
Wiesiołek Joanna
2019-05-07
12:36
Wiesiołek Joanna
w sprawie ustalenia procedury w zakresie wnioskowania o środki z rezerw celowych budżetu państwa
53/192019-04-302019-05-07
13:26
Wiesiołek Joanna
2019-05-07
13:26
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych, jego zastępcy oraz wydziałowych koordynatorów bezpieczeństwa informacji w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
52/192019-04-242019-05-07
12:50
Wiesiołek Joanna
2019-05-07
13:27
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej
54/192019-05-092019-05-11
12:51
Wiesiołek Joanna
2019-05-11
12:51
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa
55/192019-05-092019-05-11
12:53
Wiesiołek Joanna
2019-05-11
12:53
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a osobą fizyczną
56/192019-05-092019-05-11
12:54
Wiesiołek Joanna
2019-05-11
12:54
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości
57/192019-05-092019-05-11
12:56
Wiesiołek Joanna
2019-05-11
12:56
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia i prowadzenia listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych, określenia zasad wpisu na listę kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz zasad sporządzania opinii i wynagradzania biegłych w postępowaniach administracyjnych
58/192019-05-092019-05-11
13:02
Wiesiołek Joanna
2019-05-11
13:02
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu
59/192019-05-142019-06-13
07:59
Wiesiołek Joanna
2019-06-13
07:59
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Opolskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych
60/192019-05-092019-06-13
08:02
Wiesiołek Joanna
2019-06-13
08:02
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Niemodlin
61/192019-05-152019-06-13
09:20
Wiesiołek Joanna
2019-06-13
09:20
Wiesiołek Joanna
 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy
62/192019-05-162019-06-13
09:21
Wiesiołek Joanna
2019-06-13
09:21
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania nielegalnemu przewozowi i składowaniu odpadów na terenie województwa opolskiego
63/192019-05-272019-06-13
09:23
Wiesiołek Joanna
2019-06-13
09:23
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
64/192019-05-272019-06-13
09:25
Wiesiołek Joanna
2019-06-13
09:26
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewody ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa opolskiego
65/192019-06-032019-06-13
09:27
Wiesiołek Joanna
2019-06-13
09:27
Wiesiołek Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Byczynie
66/192019-05-312019-06-13
09:29
Wiesiołek Joanna
2019-06-13
09:29
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
67/192019-05-312019-06-13
09:31
Wiesiołek Joanna
2019-06-13
09:31
Wiesiołek Joanna
w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim
68/192019-05-312019-06-13
09:34
Wiesiołek Joanna
2019-06-13
09:34
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim
69/192019-06-032019-06-13
09:37
Wiesiołek Joanna
2019-06-13
09:37
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
71/192019-06-172019-07-09
09:51
Wiesiołek Joanna
2019-07-09
09:51
Wiesiołek Joanna
w sprawie ustalenia Programu Zapewnienia Jakości Procesu Kontrolnego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
70/192019-06-172019-07-09
09:48
Wiesiołek Joanna
2019-07-09
09:53
Wiesiołek Joanna
w sprawie kontroli zewnętrznej realizowanej przez Wojewodę Opolskiego
73/192019-06-172019-07-09
10:02
Wiesiołek Joanna
2019-07-09
10:02
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
72/192019-06-172019-07-09
09:55
Wiesiołek Joanna
2019-07-09
10:03
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
74/192019-06-172019-07-09
10:06
Wiesiołek Joanna
2019-07-09
10:06
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie nr 55/19 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a osobą fizyczną
75/192019-06-172019-07-09
10:09
Wiesiołek Joanna
2019-07-09
10:09
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa
76/192019-06-172019-07-09
11:58
Wiesiołek Joanna
2019-07-09
11:58
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Pokój
78/192019-06-212019-07-09
12:15
Wiesiołek Joanna
2019-07-09
12:15
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
79/192019-06-212019-07-09
12:54
Wiesiołek Joanna
2019-07-09
12:54
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
80/192019-06-252019-07-09
12:59
Wiesiołek Joanna
2019-07-09
12:59
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania i klasyfikacji ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2019 na podstawie „Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017-2021”, Edycja 2019
77/192019-06-212019-07-09
12:11
Wiesiołek Joanna
2019-07-09
12:59
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
81/192019-07-042019-07-09
13:02
Wiesiołek Joanna
2019-07-09
13:05
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.