Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500174039-N-2018 z dnia 24-07-2018 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 590358-N-2018
Data: 17/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 51432500000, ul. ul. Piastowska  14, 45-082   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 45 24 327, e-mail bil_zp@opole.uw.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.opole.uw.gov.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-25, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-27, godzina: 08:15.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych