Ogłoszenie nr 590358-N-2018 z dnia 2018-07-17 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu: Realizacja projektu własnego Wojewody Opolskiego pn.: „Ścieżki Pamięci Narodowej” w ramach rządowego programu „Niepodległa”. CZ.1. Działania promocyjne w zakresie opracowania bazy danych miejsc i wydarzeń o znaczeniu historycznym na terenie Województwa Opolskiego oraz stworzenie strony internetowej, organizację konkursu tematycznego i publikację folderu i filmu dotyczącego rządowego programu „Niepodległa”. Cz.2. Opracowanie, wykonanie i montaż 100 tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie Województwa Opolskiego na temat wydarzeń i miejsc o znaczeniu historycznym dla Śląska Opolskiego.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Rządowy program NIEPODLEGŁA
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, krajowy numer identyfikacyjny 51432500000, ul. ul. Piastowska  14 , 45-082   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 45 24 327, e-mail bil_zp@opole.uw.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.opole.uw.gov.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.e-wojewoda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNIE
Adres:
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja projektu własnego Wojewody Opolskiego pn.: „Ścieżki Pamięci Narodowej” w ramach rządowego programu „Niepodległa”. CZ.1. Działania promocyjne w zakresie opracowania bazy danych miejsc i wydarzeń o znaczeniu historycznym na terenie Województwa Opolskiego oraz stworzenie strony internetowej, organizację konkursu tematycznego i publikację folderu i filmu dotyczącego rządowego programu „Niepodległa”. Cz.2. Opracowanie, wykonanie i montaż 100 tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie Województwa Opolskiego na temat wydarzeń i miejsc o znaczeniu historycznym dla Śląska Opolskiego.”
Numer referencyjny: BOU.V.272.14.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZ.1. Działania promocyjne w zakresie opracowania bazy danych miejsc i wydarzeń o znaczeniu historycznym na terenie Województwa Opolskiego oraz stworzenie strony internetowej, organizację konkursu tematycznego i publikację folderu i filmu dotyczącego rządowego programu „Niepodległa”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 został określony w Załączniku nr 1a do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia. Cz.2. Opracowanie, wykonanie i montaż 100 tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie Województwa Opolskiego na temat wydarzeń i miejsc o znaczeniu historycznym dla Śląska Opolskiego.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2 został określony w Załączniku nr 1b do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 92000000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
92111250-9
72413000-8
22852000-7
79822500-7
31523200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-14
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-12-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy”, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku (Załącznik nr 4a lub 4b do SIWZ);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy”, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku (Załącznik nr 4a lub 4b do SIWZ);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • dla części 1 – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, polegającą na kompleksowym przeprowadzeniu działań informacyjno- promocyjnych w zakresie przygotowania i realizacji projektów, poprzez stworzenie i administrowanie stroną internetową, udział w produkcji lub nadzorze nad produkcją filmu/spotu informacyjnego/promocyjnego oraz opracowaniu materiałów promocyjnych. Wartość usługi musi wynosić co najmniej 50.000,00 zł brutto. Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. b) dysponuje lub będzie dysponował minimum 5 osobowym zespołem, w skład którego wchodzić będą: I. Koordynator zespołu ds. działań promocyjnych– jedna osoba posiadająca: a) min. wykształcenie średnie, b) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych, c) doświadczenie w organizowaniu i kierowaniu min. 1 kampanią promocyjną obejmującą swym zakresem co najmniej: event promocyjny (np. happening, impreza sportowa lub kulturalna), opracowanie poligraficznych materiałów promocyjno-informacyjnych, udział w produkcji lub nadzorze nad produkcją filmu/spotu promocyjnego/informacyjnego; II. Osoby posiadające wyższe wykształcenie humanistyczne lub historyczne – min. 2 osoby, III. Grafik komputerowy – jedna osoba posiadająca: a) min. wykształcenie średnie, b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu grafiki (materiałów poligraficznych oraz filmów/spotów promocyjnych) oraz projektowaniu stron internetowych, c) uczestnictwo w pracach przy co najmniej 3 projektach witryn internetowych. IV. Edytor tekstów (Copywriter) – jedna osoba posiadająca: a) min. wykształcenie średnie, b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w profesjonalnym redagowaniu tekstów wykorzystywanych w materiałach promocyjno-informacyjnych (min. stron tekstowych materiałów poligraficznych, artykułów prasowych, scenariuszy filmu/spotu promocyjnego), Wyżej wymieniony skład personelu Wykonawcy powinien być traktowany jako minimalne wymagania Zamawiającego. Nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego dla rzetelnego i efektywnego wypełnienia obowiązków. Zamawiający wymaga od personelu Wykonawcy by był zdolny do zorganizowania pracy niezależnie lub z minimalnym wsparciem ze strony Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość zaangażowania większej liczby osób do pełnienia tej samej funkcji (z wyłączeniem Koordynatora Zespołu). Osoby wskazane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, muszą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Dopuszcza się zastąpienie tych osób innymi osobami jedynie w sytuacjach wyjątkowych, przy czym nowe osoby muszą spełniać warunki w tym samym zakresie, co osoby, które zastąpiły oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. – oświadczenie Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SIWZ. • dla części 2 – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, polegającą na opracowaniu graficznym i merytorycznym oraz dostawie tablic informacyjnych lub/i edukacyjnych, lub/i reklamowych. – oświadczenie Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 4b do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: § 10. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy Cz. 2 zamówienia): 1) Wykonawca lub Podwykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zapewni, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 §1 i art. 25 §1 Kodeksu pracy, Dz. U z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) minimum 2 osoby realizujące przedmiotowe zamówienie, w zakresie wskazanych poniżej czynności: - opracowanie graficzne tablic informacyjno-edukacyjnych, -wykonanie, transport i montaż tablic w ustalonych miejscach na terenie Województwa Opolskiego. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr. PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień niezatrudniania każdej z osób na podstawie umowy o pracę. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie żąda od Wykonawców złożenia dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. Wykonawca składa jedynie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału, który stanowi odpowiednio: dla cz. 1 przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4a do SIWZ, dla cz. 2 przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4b do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień ich złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych , w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- zgodnie z załącznikiem nr 7a lub 7b do SIWZ; 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ (dotyczy Cz. 1 zamówienia).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie żąda od Wykonawców złożenia dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie personelu kluczowego40,00
Gwarancja jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W zakresie cz. 1 przedmiotu zamówienia: 1. Strony dopuszczają dokonanie następujących zmian umowy o charakterze istotnym: 1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 lub ust. 2 umowy: 1) zmiana wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego Projektu lub terminu dofinansowania Projektu a także w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia wykonywania prac z przyczyn niezależnych od Stron umowy (siła wyższa). Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastąpić ma wydłużenie terminu, 2) zmiana wynika z konieczności wprowadzenia zmian w pierwotnych założeniach funkcjonalnych, estetycznych, artystycznych lub technicznych przedmiotu umowy z uwagi na zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania prac a związanych funkcjonalnie z doborem rozwiązań projektowych. Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastąpić ma wydłużenie terminu, 3) zmiana wynika konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie przed zawarciem niniejszej umowy danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów. Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastąpić ma wydłużenie terminu. 2) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy: 1) zmiana wynika z konieczności wprowadzenia zmian w pierwotnych założeniach funkcjonalnych, estetycznych, artystycznych lub technicznych przedmiotu umowy z uwagi na zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania prac a związanych funkcjonalnie z doborem rozwiązań projektowych. Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany, 2) zmiana wynika z konieczności wprowadzenia zmian w pierwotnych założeniach funkcjonalnych, estetycznych, artystycznych lub technicznych przedmiotu umowy ze względów funkcjonalnych, estetycznych, artystycznych lub technicznych które to okoliczności ujawniły się w związku uszczegóławianiem rozwiązań projektowych na kolejnych etapach realizacji umowy. Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany. 3) zmiany organizacji spełniania świadczenia: 1) zmiany zasad dokonywania odbiorów – w szczególności zmiany sposobu dokumentowania dokonywania odbiorów lub ich częstotliwości, jeśli nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub wynika z zaleceń/ wytycznych związanych z realizacją Projektu, 2) zmiany zasad dokonywania płatności wynagrodzenia - jeśli nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub wynika z zaleceń/ wytycznych związanych z realizacją Projektu, - Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 3. 2. Zmiany o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią zobowiązana do jej wyrażenia. 3. Zasady wprowadzania zmian o których mowa w ust. 1: 1) złożenie przez jedną ze Stron umowy wniosku zawierającego uzasadnienie faktyczne ze wskazaniem zakresu proponowanych zmian, 2) Zamawiający do wniosku Wykonawcy ustosunkuje się w terminie 7 dni lub zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, 3) akceptacja przez drugą stronę wniosku o którym mowa w pkt.1, 4) zawarcie pisemnego aneksu określającego datę wejścia w życie zmian. 5) zawarcie pisemnego aneksu określającego datę wejścia w życie zmian. 4. Zmiana treści Umowy o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczących zmiany osób upoważnionych do kontaktów, osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy wraz z numerami telefonów, faksów, adresów poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych, nie wymaga dla swej skuteczności podpisania aneksu do Umowy. Dla skuteczności takich zmian wystarczające jest pisemne powiadomienie drugiej Strony o zmianie z wyprzedzeniem wynoszącym minimum 1 tydzień. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp. W zakresie cz. 2 przedmiotu zamówienia: 1. Strony dopuszczają dokonanie następujących zmian umowy o charakterze istotnym: 1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy: a) zmiana wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego Projektu lub terminu dofinansowania Projektu a także w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia wykonywania prac z przyczyn niezależnych od Stron umowy (siła wyższa). Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastąpić ma wydłużenie terminu, b) zmiana wynika z konieczności wprowadzenia zmian w pierwotnych założeniach funkcjonalnych, estetycznych, artystycznych lub technicznych przedmiotu umowy z uwagi na zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania prac a związanych funkcjonalnie z doborem rozwiązań projektowych. Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastąpić ma wydłużenie terminu, c) zmiana wynika konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie przed zawarciem niniejszej umowy danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów. Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastąpić ma wydłużenie terminu. 2) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy: a) zmiana wynika z konieczności wprowadzenia zmian w pierwotnych założeniach funkcjonalnych, estetycznych, artystycznych lub technicznych przedmiotu umowy z uwagi na zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania prac a związanych funkcjonalnie z doborem rozwiązań projektowych. Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany, b) zmiana wynika z konieczności wprowadzenia zmian w pierwotnych założeniach funkcjonalnych, estetycznych, artystycznych lub technicznych przedmiotu umowy ze względów funkcjonalnych, estetycznych, artystycznych lub technicznych które to okoliczności ujawniły się w związku uszczegóławianiem rozwiązań projektowych na kolejnych etapach realizacji umowy. Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany. 3) zmiany organizacji spełniania świadczenia: a) zmiany zasad dokonywania odbiorów – w szczególności zmiany sposobu dokumentowania dokonywania odbiorów lub ich częstotliwości, jeśli nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub wynika z zaleceń/ wytycznych związanych z realizacją Projektu, b) zmiany zasad dokonywania płatności wynagrodzenia - jeśli nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub wynika z zaleceń/ wytycznych związanych z realizacją Projektu, - Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 3. 2. Zmiany o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią zobowiązana do jej wyrażenia. 3. Zasady wprowadzania zmian o których mowa w ust. 1: 1) złożenie przez jedną ze Stron umowy wniosku zawierającego uzasadnienie faktyczne ze wskazaniem zakresu proponowanych zmian, 2) Zamawiający do wniosku Wykonawcy ustosunkuje się w terminie 7 dni lub zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, 3) akceptacja przez drugą stronę wniosku o którym mowa w pkt.1, 4) zawarcie pisemnego aneksu określającego datę wejścia w życie zmian. 5) zawarcie pisemnego aneksu określającego datę wejścia w życie zmian. 4. Zmiana treści Umowy o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczących zmiany osób upoważnionych do kontaktów, osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy wraz z numerami telefonów, faksów, adresów poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych, nie wymaga dla swej skuteczności podpisania aneksu do Umowy. Dla skuteczności takich zmian wystarczające jest pisemne powiadomienie drugiej Strony o zmianie z wyprzedzeniem wynoszącym minimum 1 tydzień. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Działania promocyjne w zakresie opracowania bazy danych miejsc i wydarzeń o znaczeniu historycznym na terenie Województwa Opolskiego oraz stworzenie strony internetowej, organizację konkursu tematycznego i publikację folderu i filmu dotyczącego rządowego programu „Niepodległa”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Działania promocyjne w zakresie opracowania bazy danych miejsc i wydarzeń o znaczeniu historycznym na terenie Województwa Opolskiego oraz stworzenie strony internetowej, organizację konkursu tematycznego i publikację folderu i filmu dotyczącego rządowego programu „Niepodległa”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92000000-1, 92111250-9, 72413000-8, 79822500-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie personelu kluczowego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Opracowanie, wykonanie i montaż 100 tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie Województwa Opolskiego na temat wydarzeń i miejsc o znaczeniu historycznym dla Śląska Opolskiego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie, wykonanie i montaż 100 tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie Województwa Opolskiego na temat wydarzeń i miejsc o znaczeniu historycznym dla Śląska Opolskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79822500-7, 31523200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy Cz. 2 zamówienia): 1) Wykonawca lub Podwykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zapewni, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 §1 i art. 25 §1 Kodeksu pracy, Dz. U z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) minimum 2 osoby realizujące przedmiotowe zamówienie, w zakresie wskazanych poniżej czynności: - opracowanie graficzne tablic informacyjno-edukacyjnych, -wykonanie, transport i montaż tablic w ustalonych miejscach na terenie Województwa Opolskiego. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr. PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień niezatrudniania każdej z osób na podstawie umowy o pracę. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.